Câu 1, 2, 3, 4 trang 52 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Vẽ đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng AB:2. a) Vẽ đườngthẳng đi qua điểm B và song song với cạnh AD, cắt cạnh AD tại điểm E (vẽ vào hình bên)b) Đúng ghi Đ, sai ghi S                                                               Góc đỉnh E của hình tứ giác...

  1. Vẽ đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng AB:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 52 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1

  2. a) Vẽ đườngthẳng đi qua điểm B và song song với cạnh AD, cắt cạnh AD tại điểm E (vẽ vào hình bên)

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 52 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1

  b) Đúng ghi Đ, sai ghi S                                                               

  Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA là:

  – Góc vuông                                            
  – Góc nhọn  
  – Góc tù  

  3. Cho biết các hình tứ giác có trong hình bên đều là hình chữ nhật. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 52 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1

  Cạnh AB song song với các cạnh: ……………………

  4.

  a) Vẽ đường thẳng AX đi qua điểm A và song song với cạnh BC. Vẽ đường thẳng CY đi qua diểm C và song song với cạnh AB. Các đường thẳng này cắt nhau tại điểm D( vẽ vào hình bên)

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 52 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1

  b) Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB là…………..

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 52 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1

  2. a) Vẽ đườngthẳng đi qua điểm B và song song với cạnh AD, cắt cạnh AD tại điểm E (vẽ vào hình bên)

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 52 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1

  b) Đúng ghi Đ, sai ghi S                                                               

  Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA là:

  – Góc vuông                                    Đ        
  – Góc nhọn     S
  – Góc tù     S

  3.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 52 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1

  Cạnh AB song song với các cạnh: CD, EG, HI, PQ

  4.

  a) Vẽ đường thẳng AX đi qua điểm A và song song với cạnh BC. Vẽ đường thẳng CY đi qua diểm C và song song với cạnh AB. Các đường thẳng này cắt nhau tại điểm D

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 52 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1

  b) Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB là: cặp cạnh AD và BC, AB và DC.

  Bài tập cùng chuyên mục