Câu 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:2. Tính:a) \({4 \over 3} + {1 \over 3} + {1 \over 5}\)            b) \({4 \over 3} + {1 \over 3} - {1 \over 5}\)c) \({1 \over 2} \times {1 \over 3}:{1 \over 4}\)     ...

  1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  2. Tính:

  a) \({4 \over 3} + {1 \over 3} + {1 \over 5}\)            b) \({4 \over 3} + {1 \over 3} – {1 \over 5}\)

  c) \({1 \over 2} \times {1 \over 3}:{1 \over 4}\)              d) \({1 \over 2}:{1 \over 3}:{1 \over 4}\)

  3. Tính:

  a) \({5 \over 2} \times {1 \over 4} – {1 \over 8}\)            b) \({5 \over 2} + {1 \over 4} \times {1 \over 8}\)

  c) \({5 \over 2}:{1 \over 4} – {1 \over 8}\)              d) \({5 \over 2} + {1 \over 4}:{1 \over 8}\)

  4. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy được \({2 \over 5}\) bể. Lần thứ hai chảy thêm \({1 \over 3}\) bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

  Bài giải

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  2.

  a) \({4 \over 3} + {1 \over 3} + {1 \over 5} = {5 \over 3} + {1 \over 5} = {{25 + 3} \over {15}} = {{28} \over {15}}\)

   b) \({4 \over 3} + {1 \over 3} – {1 \over 5} = {5 \over 3} – {1 \over 5} = {{25 – 3} \over {15}} = {{22} \over {15}}\)

  c) \({1 \over 2} \times {1 \over 3}:{1 \over 4} = {1 \over 6} \times {4 \over 1} = {2 \over 3}\)

  d) \({1 \over 2}:{1 \over 3}:{1 \over 4} = {1 \over 2} \times {3 \over 1} \times {4 \over 1} = 6\)

  3.

  a) \({5 \over 2} \times {1 \over 4} – {1 \over 8} = {5 \over 8} – {1 \over 8} = {4 \over 8} = {1 \over 2}\)

  b) \({5 \over 2} + {1 \over 4} \times {1 \over 8} = {5 \over 2} + {1 \over {32}} = {{80 + 1} \over {32}} = {{81} \over {32}}\)

  c) \({5 \over 2}:{1 \over 4} – {1 \over 8} = {5 \over 2} \times {4 \over 1} – {1 \over 8} = {{10} \over 1} – {1 \over 8} = {{80 – 1} \over 8} = {{79} \over 8}\)

  d) \({5 \over 2} + {1 \over 4}:{1 \over 8} = {5 \over 2} + {1 \over 4} \times {8 \over 1} = {5 \over 2} + {2 \over 1} = {{5 + 4} \over 2} = {9 \over 2}\)

  4. Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Hai lần vòi nước chảy được  vào trong bể là:

  \({2 \over 5} + {1 \over 3} = {{11} \over {15}}\) (bể)

  Số phần còn lại trong bể nước chưa chảy hết là:

  \(1 – {{11} \over {15}} = {4 \over {15}}\) (bể)

  Đáp số: \({4 \over {15}}\) bể.