Câu 1, 2, 3, 4 trang 54, 55 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Cho các phân số: \({7 \over 8};{{19} \over {40}};{{14} \over {16}};{7 \over 5};{{14} \over {10}}\)a) Rút gọn phân số: \({{14} \over {16}}=........   ;    {{14} \over {10}}\)=..............b) Viết các phân số đều có mẫu số là 40 và bằng các phân số đã cho:\(\eqalign{ & {7 \over 8} =...

  1. Cho các phân số: \({7 \over 8};{{19} \over {40}};{{14} \over {16}};{7 \over 5};{{14} \over {10}}\)

  a) Rút gọn phân số: \({{14} \over {16}}=……..   ;    {{14} \over {10}}\)=…………..

  b) Viết các phân số đều có mẫu số là 40 và bằng các phân số đã cho:

  \(\eqalign{
  & {7 \over 8} = \ldots \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{19} \over {40}}\,\,\,giữ\,\,nguyên\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{14} \over {16}} = \ldots \cr
  & {7 \over 5} = \ldots \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{14} \over {10}} = \ldots \cr} \)

  c) Trong các phân số trên có những phân số bằng nhau là:

  2. Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều cho 4 tổ. Hỏi:

  a) 3 tổ chiếm mấy phân số học sinh của lớp?

  b) 3 tổ có bao nhiêu học sinh?

  3. Một tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng lên trạm vũ trụ. Biết  khối lượng hàng là thiết bị thay thế. Hỏi tàu vũ trụ đó chở  bao nhiêu tấn thiết bị thay thế?

  4. Có một kho gạo, lần đầu người ta lấy ra 25 500 kg gạo, lần sau lấy ra số gạo bằng  số gạo lấy lần đầu thì trong kho còn lại 14 300kg gạo. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu tấn gạo?

  Bài giải

  1.

  a) \({{14} \over {16}} = {{7 \times 2} \over {8 \times 2}} = {7 \over 8};{{14} \over {10}} = {{7 \times 2} \over {5 \times 2}} = {7 \over 5}\)

  b) \(\eqalign{
  & {7 \over 8} = {{7 \times 5} \over {8 \times 5}} = {{35} \over {40}} \cr
  & {{19} \over {40}}\,\,\,giữ\,\,nguyên \cr
  & {{14} \over {16}} = {{14:2} \over {16:2}} = {7 \over 8} = {{7 \times 5} \over {8 \times 5}} = {{35} \over {40}} \cr
  & {7 \over 5} = {{7 \times 8} \over {5 \times 8}} = {{56} \over {40}} \cr
  & {{14} \over {10}} = {{14 \times 4} \over {10 \times 4}} = {{56} \over {40}} \cr} \)

  c) \({7 \over 8} = {{14} \over {16}}\) và \({7 \over 5} = {{14} \over {10}}\)

  2. Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 54, 55 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  a) Trong lớp chia thành 4 tổ

  Vậy 3 tổ chia chiếm \({3 \over 4}\) số học sinh của lớp

  b) Mỗi tổ có số học sinh là

  : 32:4 = 8 (học sinh)

  Số học sinh có trong mỗi tổ là: 8 \(\times\) 3 = 24 (học sinh)

  Đáp số: a) \({3 \over 4}\)               b) 24 học sinh

  3. Tóm tắt

  Tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng

  Thiết bị thay thế  khối lượng hàng

  Thiết bị thay thế: ….tấn

  Bài giải

  Giá trị một phần là:

  20: 5 = 4 (tấn)

  Số hàng thiết bị thay thế mà vũ trụ chở là:

  4 \(\times\) 3 = 12 (tấn)

  Đáp số: 12 tấn

  4. 

  Tóm tắt

  Một kho gạo người ta lấy

  Lấy lần đầu:25 500kg  gạo

  Lần sau lấy: \({2 \over 5}\) số gạo lần đầu

  Còn lại: 14 300kg gạo

  Trong kho có:… tấn gạo

  Bài giải

  Theo đề bài là lần sau lấy \({2 \over 5}\) số gạo lần đầu. Tức là lần đầu chia làm 5 phần thì lần hai chiếm 2 phần

  Số gạo lần sau lấy đi là:

  25500: 5 \(\times\) 2 =10200 (kg)

  Số gạo có trong kho lúc đầu là:

  25500 + 10200 + 14300 = 50000(kg) = 50 tấn

  Đáp số: 50 tấn