Câu 1, 2, 3, 4 trang 54 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Tính: 2. Mẹ có 3 chục quả cam, mẹ biếu bà 12 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam?3. Tìm x:a) x + 4 = 40              b) 12 + x = 60              c) x + 15 = 30 4....

  1. Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 54 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  2. Mẹ có 3 chục quả cam, mẹ biếu bà 12 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam?

  3. Tìm x:

  a) x + 4 = 40              b) 12 + x = 60              c) x + 15 = 30 

  4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

  Hiệu của 90 và số liền sau của 60 là:

  A.30

  B.29

  C.31

  D.39

  BÀI GIẢI

  1.

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 54 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  2.

  Tóm tắt

  Mẹ có             : 3 chục quả cam

  Mẹ biếu          : 12 quả cam

  Mẹ con            :….. quả cam?

  Bài giải

  3 chục = 30

  Số quả cam mẹ còn lại là:

  30 – 12 = 18 (quả).

  Đáp số: 18 quả

  3. 

  a) 

  \(\eqalign{
  & x + 4 = 40 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 40 – 4 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 36 \cr} \)

  b)

  \(\eqalign{
  & 12 + x = 60 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,x = 60 – 12 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,x = 48 \cr} \)

  c)

  \(\eqalign{
  & x + 15 = 30 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 30 – 15 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 15 \cr} \)                                              

  4. 

  Hiệu của 90 và số liền sau của 60 là:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 54 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục