Câu 1, 2, 3, 4 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Số?a)\(\eqalign{ & 7 + 4 =..... \cr & 4 + 7 =..... \cr & 11 - 7 =..... \cr & 11 - 4 =..... \cr} \)                         \(\eqalign{& 5 + 6 =..... \cr & 6 + 5 =..... \cr &...

  1. Số?

  a)

  \(\eqalign{
  & 7 + 4 =….. \cr
  & 4 + 7 =….. \cr
  & 11 – 7 =….. \cr
  & 11 – 4 =….. \cr} \)                         \(\eqalign{
  & 5 + 6 =….. \cr 
  & 6 + 5 =….. \cr 
  & 11 – 5 =….. \cr 
  & 11 – 6 =….. \cr} \)    

  \(\eqalign{
  & 2 + 9 =….. \cr
  & 9 + 2 =….. \cr
  & 11 – 2 =….. \cr
  & 11 – 9 =….. \cr} \)                          \(\eqalign{
  & 8 + 3 =….. \cr 
  & 3 + 8 =….. \cr 
  & 11 – 8 =….. \cr 
  & 11 – 3 =….. \cr} \)

  b)

  \(\eqalign{
  & 11 – 1 – 6 =….. \cr
  & 11 – 7 =….. \cr} \)                    \(\eqalign{
  & 11 – 1 – 4 =….. \cr 
  & 11 – 5 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 11 – 1 – 1 =….. \cr
  & 11 – 2 =….. \cr} \)       

  2. Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  3. Huệ có 11 quả đào, Huệ cho bạn 5 quả đào. Hỏi Huệ còn lại mấy quả đào?

  4. Điền dấu >, <, =

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  a)

  \(\eqalign{
  & 7 + 4 = 11 \cr
  & 4 + 7 = 11 \cr
  & 11 – 7 = 4 \cr
  & 11 – 4 = 7 \cr} \)                           \(\eqalign{
  & 5 + 6 = 11 \cr 
  & 6 + 5 = 11 \cr 
  & 11 – 5 = 6 \cr 
  & 11 – 6 = 5 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 2 + 9 = 11 \cr
  & 9 + 2 = 11 \cr
  & 11 – 2 = 9 \cr
  & 11 – 9 = 2 \cr} \)                           \(\eqalign{
  & 8 + 3 = 11 \cr 
  & 3 + 8 = 11 \cr 
  & 11 – 8 = 3 \cr 
  & 11 – 3 = 8 \cr} \)

  b)

  \(\eqalign{
  & 11 – 1 – 6 = 4 \cr
  & 11 – 7 = 4 \cr} \)                    \(\eqalign{
  & 11 – 1 – 4 = 6 \cr 
  & 11 – 5 = 6 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 11 – 1 – 1 = 9 \cr
  & 11 – 2 = 9 \cr} \)                                                                 

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1   

  3.

  Tóm tắt

  Huệ có            : 11 quả đào

  Huệ cho          : 5 quả đào

  Huệ còn          :….quả đào?

  Bài giải

  Số quả đào Huệ còn lại là:

  11 – 5 = 6 quả

  Đáp số: 6 quả             

  4.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục