Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1.Tính:                                                                 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:31 và 3              81 và 8            21 và 7              61 và 9       ...

  1.Tính:

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                                                

  2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

  31 và 3              81 và 8            21 và 7              61 và 9                                                                                  

  3. Mỹ hái được 61 quả mơ, Mỹ đã ăn 8 quả mơ. Hỏi Mỹ còn lại bao nhiêu quả mơ?

  4. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  a) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm….

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  b) Đoạn thẳng AM cắt đoạn thẳng MB tại điểm….

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                                                 

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1   

  3.

  Tóm tắt

  Mỹ có                  : 61 quả mơ

  Mỹ ăn hết           : 8 quả mơ

  Mỹ                        :….quả mơ?

  Bài giải

  Mỹ còn lại số quả mơ là:

  61 – 8 = 53 (quả)

  Đáp số: 53 quả.

  4.

  a) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm O

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  b) Đoạn thẳng AM cắt đoạn thẳng MB tại điểm M

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục