Câu 1, 2, 3, 4 trang 57 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1.Tính:2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:71 và 48            61 và 49           91 và 65            51 và 44 3. Tìm x:a) x + 26 = 61  ...

  1.Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 57 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

  71 và 48            61 và 49           91 và 65            51 và 44 

  3. Tìm x:

  a) x + 26 = 61            b) x + 47 = 81             c) 18 + x = 41 

  4. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 57 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 57 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 57 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                                                                   

  3. 

  \(\eqalign{
  & a) \cr
  & x + 26 = 61 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 61 – 26 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 35 \cr} \)                        \(\eqalign{
  & b) \cr 
  & x + 47 = 81 \cr 
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 81 – 47 \cr 
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 34 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & c) \cr
  & 16 + x = 41 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 41 – 16 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 23 \cr} \) 

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 57 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục