Câu 1, 2, 3, 4 trang 59 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1.Tính nhẩm:a)\(\eqalign{ & 8 + 4 =..... \cr & 4 + 8 =..... \cr & 12 - 8 =..... \cr & 12 - 4 =..... \cr} \)                             \(\eqalign{& 5 + 7 =..... \cr & 7 + 5...

  1.Tính nhẩm:

  a)

  \(\eqalign{
  & 8 + 4 =….. \cr
  & 4 + 8 =….. \cr
  & 12 – 8 =….. \cr
  & 12 – 4 =….. \cr} \)                             \(\eqalign{
  & 5 + 7 =….. \cr 
  & 7 + 5 =….. \cr 
  & 12 – 5 =….. \cr 
  & 12 – 7 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 9 + 3 =….. \cr
  & 3 + 9 =….. \cr
  & 12 – 9 =….. \cr
  & 12 – 3 =….. \cr} \)                              \(\eqalign{
  & 6 + 6 =….. \cr 
  & 12 – 6 =….. \cr 
  & 10 + 2 =….. \cr 
  & 12 – 2 =….. \cr} \)

  b)

  \(\eqalign{
  & 12 – 2 – 3 =….. \cr
  & 12 – 5 =….. \cr} \)                       \(\eqalign{
  & 12 – 2 – 7 =….. \cr 
  & 12 – 9 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 12 – 2 – 4 =….. \cr
  & 12 – 6 =….. \cr} \)                                             

  2. Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 59 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                                   

  3. Có 12 quả trứng, trong đó có 8 quả trứng gà, còn lại là trứng vịt. Hỏi có mấy quả trứng vịt.

  4. Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 59 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  a)

  \(\eqalign{
  & 8 + 4 = 12 \cr 
  & 4 + 8 = 12 \cr 
  & 12 – 8 = 4 \cr 
  & 12 – 4 = 8 \cr} \)                             \(\eqalign{
  & 5 + 7 = 12 \cr 
  & 7 + 5 = 12 \cr 
  & 12 – 5 = 7 \cr 
  & 12 – 7 = 5 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 9 + 3 = 12 \cr 
  & 3 + 9 = 12 \cr 
  & 12 – 9 = 3 \cr 
  & 12 – 3 = 9 \cr} \)                              \(\eqalign{
  & 6 + 6 = 12 \cr 
  & 12 – 6 = 6 \cr 
  & 10 + 2 = 12 \cr 
  & 12 – 2 = 10 \cr} \)

  b)

  \(\eqalign{
  & 12 – 2 – 3 = 7 \cr 
  & 12 – 5 = 7 \cr} \)                       \(\eqalign{
  & 12 – 2 – 7 = 3 \cr 
  & 12 – 9 = 3 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 12 – 2 – 4 = 6 \cr 
  & 12 – 6 = 6 \cr} \)                 

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 59 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                                   

  3. 

  Tóm tắt

  Có tất cả: 12 quả trứng

  Trứng gà: 8 quả

  Trứng vịt: ….quả?

  Bài giải

  Số quả trứng vịt có là:

  12 – 8 = 4 (quả)

  Đáp số: 4 quả

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 59 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục