Câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:Trong các số 79 ; 999 ; 234 ; 9154 ; 2565 các só chia hết cho 9 là: ……………2. Viết tiếp vào chỗ chấm:Trong các số 69 ; 702 ; 9257 ; 5452 ; 8720 ; 22 050 ; 30 179 các số không...

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  Trong các số 79 ; 999 ; 234 ; 9154 ; 2565 các só chia hết cho 9 là: ……………

  2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  Trong các số 69 ; 702 ; 9257 ; 5452 ; 8720 ; 22 050 ; 30 179 các số không chia hết cho cho 9 là: ……….

  3. Viết vào chỗ chấm các số chia hết cho 9 thích hợp:

  63 ; 72 ; …. ; ……….; 99 ; ……. ; 117.

  4. Viết vào ô trống chữ số thích hợp để được số chia hết cho 9:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  1. 

  Trong các số 79 ; 999 ; 234 ; 9154 ; 2565 các só chia hết cho 9 là: 999; 234 ; 2565.

  2. 

  Trong các số 69 ; 702 ; 9257 ; 5452 ; 8720 ; 22 050 ; 30 179 các số không chia hết cho cho 9 là: 69 ; 9257 ; 5452 ; 8720 ; 30 179.

  3.  Các số chia hết cho 9 thích hợp:

  63 ; 72 ; 81 ; 90 ; 99 ; 108 ; 117.

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài tập cùng chuyên mục