Câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2


  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:Trong các số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 các số chia hết cho 3 là: …………2. Viết tiếp vào chỗ chấm:Trong các số 54 ; 610 ; 7363 ; 33 354 ; 2196 ; 50 601 ; 431 191 các số...

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  Trong các số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 các số chia hết cho 3 là: …………

  2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  Trong các số 54 ; 610 ; 7363 ; 33 354 ; 2196 ; 50 601 ; 431 191 các số không chia hết cho 3 là ……….

  3. Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được số có ba chữ số và là số:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

  4. Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

  Bài giải

  1. 

  Trong các số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 các số chia hết cho 3 là: 540 ; 3627 ; 10 953.

  2.

  Trong các số 54 ; 610 ; 7363 ; 33 354 ; 2196 ; 50 601 ; 431 191 các số không chia hết cho 3 là: 610 ; 7363 ; 431 191.

  3.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

  4. Số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

  Bài tập cùng chuyên mục