Câu 1, 2, 3, 4 trang 60 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:Trong hình chữ nhật ABCD:a) AB song song...................b) BC song song ...................c) DA vuông góc với ...................d) DC vuông góc với ...................2. Viết tiếp vào chỗ chấm:Trong hình thoi PQRS:a) PQ là cạnh đối diện với ...................b) PQ song song với ...................c) PQ =........ =........ = ........d) PQ không song song với........ và ........3....

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  Trong hình chữ nhật ABCD:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 60 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  a) AB song song……………….

  b) BC song song ……………….

  c) DA vuông góc với ……………….

  d) DC vuông góc với ……………….

  2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  Trong hình thoi PQRS:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 60 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  a) PQ là cạnh đối diện với ……………….

  b) PQ song song với ……………….

  c) PQ =…….. =…….. = ……..

  d) PQ không song song với…….. và ……..

  3. Trong các hình sau, hình nào có diện tích khác với diện tích của các hình còn lại:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 60 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  4. Một hình chữ nhật có chiều dài là 16m, chiều rộng 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu mét vuông?

  Bài giải:

  1. 

  Trong hình chữ nhật ABCD:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 60 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  a) AB song song với DC

  b) BC song song với AD

  c) DA vuông góc với AB, DC

  d) DC vuông góc với CB, DA

  2. 

  Trong hình thoi PQRS:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 60 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  a) PQ là cạnh đối diện với SR

  b) PQ song song với SR

  c) PQ = QR = RS = SP

  d) PQ không song song với QR và PS

  3

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 60 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Diện tích hình vuông khác với diện tích các hình còn lại vì diện tích hình vuông bằng 36 cm2, diện tích hình chữ nhật bằng 54 cm2, diện tích hình thoi bằng 54 cm2

  4.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 60 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Diện tích hình chữ nhật ban đầu:

  16 × 10 = 160 (m2)

  Diện tích hình chữ nhật thay đổi:

  (16 + 4) × 10 = 200 (m2)

  Diện tích hình chữ nhật tăng lên là:

  200 – 160 = 40(m2)

  Đáp số: 40 m2

  Bài tập cùng chuyên mục