Câu 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Tìm x:a) x - 3 = 9               b) x - 8 = 16                  c) x - 20 = 35d) x - 5 = 17             c) x - 15...

  1. Tìm x:

  a) x – 3 = 9               b) x – 8 = 16                  c) x – 20 = 35

  d) x – 5 = 17             c) x – 15 = 27                 g) x – 36 = 36                               

  2. Số?

  Số bị trừ

  11

   

   

   

   

  Số trừ

  5

  11

  32

  48

  17

  Hiệu

   

  9

  32

  26

  19

  3. a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

   b) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

  Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm…..

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  4. Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  \(\eqalign{
  & a) \cr
  & x – 3 = 9 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 9 + 3 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 12 \cr} \)                           \(\eqalign{
  & b) \cr 
  & x – 8 = 16 \cr 
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 16 + 8 \cr 
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 24 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & c) \cr
  & x – 20 = 35 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 35 + 20 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 55 \cr} \)                    \(\eqalign{
  & d) \cr 
  & x – 5 = 17 \cr 
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 17 + 5 \cr 
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 22 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & e) \cr
  & x – 15 = 27 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 25 + 15 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 40 \cr} \)                      \(\eqalign{
  & g) \cr 
  & x – 36 = 36 \cr 
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 36 + 36 \cr 
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 72 \cr} \)

  2.

  Số bị trừ

  11

  20

  64

  74

  36

  Số trừ

  5

  11

  32

  48

  17

  Hiệu

  6

  9

  32

  26

  19

  3. a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

   b) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

  Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm O

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục