Câu 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Tính:2. a) Tìm các số trò chục viết vào ô trông để có:..... × 5 < 210                                ..... × 5 < 210..... × 5 < 210                      ...

  1. Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  2. a) Tìm các số trò chục viết vào ô trông để có:

  ….. × 5 < 210                                ….. × 5 < 210

  ….. × 5 < 210                                ….. × 5 < 210

  b) Viết vào ô trống số tròn chục bé nhất để có:

  6 ×….. > 290

  3. Một đội xe có 7 ô tô chở gạo. Mỗi ô tô chở được 60 bao gạo, mỗi bao gạo cân nặng được 50 kg. Hỏi đội xe đó chở được bao nhiêu tấn gạo? (giải bằng hai cách)

  4. Chia hình chữ nhật dưới đây thành 3 hình chữ nhật để ghép thành một hình vuông:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  2.

  10 × 5 < 210                                20 × 5 < 210

  30 × 5 < 210                                40 × 5 < 210

  3.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Cách 1:

  Bài giải

  Số bao gạo 7 xe chở là:

  60 7 = 420 (bao gạo)

  Số ki – lô – gam gạo cả 7 xe chở là:

  50 420 = 21000 (kg)

  21000kg = 21 tấn

  Đáp số: 21 tấn

  Cách 2:

  Số ki – lô – gam gạo 1 xe ô tô chở được là:

  60 50 = 3000 (kg)

  Số ki – lô – gam gạo 1 đội xe ô tô chở được là:

  3000 7 = 21000 (kg)

  21000kg = 21 tấn

  Đáp số: 21 tấn

  4.

  Chia hình chữ nhật dưới đây thành 3 hình chữ nhật để ghép thành một hình vuông:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục