Câu 1, 2, 3, 4 trang 64 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1.Tính nhẩma)\(\eqalign{ & 8 + 5 =..... \cr & 5 + 8 =..... \cr & 13 - 8 =..... \cr & 13 - 5 =..... \cr} \)        \(\eqalign{& 7 + 6 =..... \cr & 6 + 7 =..... \cr & 13 - 7 =..... \cr & 13...

  1.Tính nhẩm

  a)

  \(\eqalign{
  & 8 + 5 =….. \cr
  & 5 + 8 =….. \cr
  & 13 – 8 =….. \cr
  & 13 – 5 =….. \cr} \)        \(\eqalign{& 7 + 6 =….. \cr & 6 + 7 =….. \cr & 13 – 7 =….. \cr & 13 – 6 =….. \cr} \)   \(\eqalign{& 9 + 4 =….. \cr & 4 + 9 =….. \cr & 13 – 9 =….. \cr & 13 – 4 =….. \cr} \)                                                         

  b)

  \(\eqalign{
  & 13 – 3 – 4 =….. \cr
  & 13 – 7 =….. \cr} \)         \(\eqalign{& 13 – 3 – 6 =….. \cr & 13 – 9 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{& 13 – 3 – 2 =….. \cr & 13 – 5 =….. \cr} \)                                              

  2. Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 64 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  3. Một cửa hàng có 13 quạt điện, đã bán 9 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện?

  4. Vẽ 3 đoạn thẳng cùng cắt nhau tại một điểm.

  BÀI GIẢI

  1.

  a)

  \(\eqalign{
  & 8 + 5 = 13 \cr
  & 5 + 8 = 13 \cr
  & 13 – 8 = 5 \cr  
  & 13 – 5 = 8 \cr} \)            \(\eqalign{& 7 + 6 = 13 \cr & 6 + 7 = 13 \cr & 13 – 7 = 5 \cr & 13 – 6 = 7 \cr} \)           \(\eqalign{& 9 + 4 = 13 \cr & 4 + 9 = 13 \cr & 13 – 9 = 4 \cr & 13 – 4 = 9 \cr} \)                                                                

  b)

  \(\eqalign{
  & 13 – 3 – 4 = 6 \cr
  & 13 – 7 = 6 \cr} \)             \(\eqalign{& 13 – 3 – 6 = 4 \cr & 13 – 9 = 4 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 13 – 3 – 2 = 8 \cr
  & 13 – 5 = 8 \cr} \)                             

  2. 

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 64 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  3.

  Tóm tắt

  Cửa hàng có                : 13 cái quạt

  Bán                             : 9 cái quạt

  Còn                             :… cái quạt?

  Bài giải

  Cửa hàng còn lại số quạt điện là:

  13 – 9 = 4 (quạt điện)

  Đáp số: 4 quạt điện

  4. 

  Ta có thể gọi 3 đoạn thẳng AB, CD, EF cùng cắt nhau tại điểm I.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 64 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

    BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục