Câu 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1.Tính:  2. Tìm x:a) x + 7 = 63                b) 8 + x = 83                c) x - 9 = 243. Lớp 2C có 33 học sinh, sau đó có 4 học sinh được chuyển sang các...

  1.Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1  

  2. Tìm x:

  a) x + 7 = 63                b) 8 + x = 83                c) x – 9 = 24

  3. Lớp 2C có 33 học sinh, sau đó có 4 học sinh được chuyển sang các lớp học khác. Hỏi lớp 2C còn lại bao nhiêu học sinh?

  4. Đố vui:

  Người ta đã trồng 11 cây vào hai đoạn đường cắt nhau, mỗi đoạn đường đều có 6 cây. Em hãy vẽ hình để thể hiện điều đó.

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  2. 

  \(\eqalign{
  & a) \cr
  & x + 7 = 63 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 63 – 7 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 56 \cr} \)                              \(\eqalign{
  & b) \cr 
  & 8 + x = 83 \cr 
  & \,\,\,\,\,\,\,\,x = 83 – 8 \cr 
  & \,\,\,\,\,\,\,\,x = 75 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & c) \cr
  & x – 9 = 24 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 24 + 9 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 33 \cr} \)                                           

  3. 

  Tóm tắt

  Lớp 2C có: 33 học sinh

  Chuyển đi  : 4 học sinh

  Lớp 2C còn  :….học sinh?

  Bài giải

  Số học sinh lớp 2C còn lại là:

  33 – 4 = 29 (học sinh)

  Đáp số: 29 học sinh

  4. Đố vui:

  Người ta đã trồng 11 cây vào hai đoạn đường cắt nhau, mỗi đoạn đường đều có 6 cây. Em hãy vẽ hình để thể hiện điều đó.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục