Câu 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết tỉ số vào ô trống:a32m4kg3l4 giờ \(1{m^2}\)b85m9kg7l5 giờ \(3{m^2}\)Tỉ số của a  và b      Tỉ số của b và a      2. Hai túi gạo cân nặng 54kg. Túi thứ nhất cân nặng bằng \({4 \over 5}\) túi thứ hai. Hỏi mỗi túi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 3. Viết số thích hợp vào...

  1. Viết tỉ số vào ô trống:

  a

  3

  2m

  4kg

  3l

  4 giờ

   \(1{m^2}\)

  b

  8

  5m

  9kg

  7l

  5 giờ

   \(3{m^2}\)

  Tỉ số của a  và b

   

   

   

   

   

   

  Tỉ số của b và a

   

   

   

   

   

   

  2. Hai túi gạo cân nặng 54kg. Túi thứ nhất cân nặng bằng \({4 \over 5}\) túi thứ hai. Hỏi mỗi túi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

  3. Viết số thích hợp vào ô trống

  Tổng

  360

  392

  1692

  11 256

  Tỉ số

  1: 7

  5: 9

  19: 17

  123: 45

  Số thứ nhất

   

   

   

   

  Số thứ hai

   

   

   

   

  4. Hình vuông có cạnh là 3m. Hình chữ nhật có chiều rộng là 3m và chiều dài là 5m. Tìm tỉ số của diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải:

  1. 

  a

  3

  2m

  4kg

  3l

  4 giờ

  \(1{m^2}\)

  b

  8

  5m

  9kg

  7l

  5 giờ

  \(3{m^2}\)

  Tỉ số của a  và b

  \({3 \over 8}\)

  \({2 \over 5}\)

  \({4 \over 9}\)

  \({3 \over 7}\)

  \({4 \over 5}\)

  \({1 \over 3}\)

  Tỉ số của b và a

  \({8 \over 3}\)

  \({5 \over 2}\)

  \({9 \over 4}\)

  \({7 \over 3}\)

  \({5 \over 4}\)

  \({3 \over 1}\)

  2. 

  Tóm tắt: 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Theo sơ đò, tổng số phần bằng nhau:

  4 + 5 = 9 (phần)

  Số ki-lô-gam gạo trong túi thứ nhất là:

  \(54:9 \times 4 = 24\) (kg)

  Số ki-lô-gam gạo trong túi thứ hai là:

  \(54:9 \times 5 = 30\) (kg)

  Đáp số: Túi thứ nhất: 24kg

              Túi thứ hai: 30 kg 

  3

  Tổng

  360

  392

  1692

  11 256

  Tỉ số

  1: 7

  5: 9

  19: 17

  123: 45

  Số thứ nhất

  45

  140

  893

  8241

  Số thứ hai

  315

  252

  799

  3015

  4. 

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Diện tích hình vuông là:

  \(3 \times 3 = 9({m^2})\)

  Diện tích hình chữ nhật là:

  \(5 \times 3 = 15({m^2})\)

  Tỉ số diện tích hình vuông và hình chữ nhật là:

  9: 15 hay \({9 \over {15}}\) hay \({3 \over 5}\)

  Đáp số: \({9 \over {15}}\) hay \({3 \over 5}\)

  Bài tập cùng chuyên mục