Câu 1, 2, 3, 4 trang 68 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1


  1. Tính nhẩm\(\eqalign{ & a) \cr & 8 + 6 =...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 5 =...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7 + 7 =...\,\,\,\, \cr & 6 + 8 =...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5 + 9 =...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 7 =... \cr & 14 - 8 =...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 9 =...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 4 =... \cr & 14 - 6 =...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 5 =...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14...

  1. Tính nhẩm

  \(\eqalign{
  & a) \cr
  & 8 + 6 =…\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 5 =…\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7 + 7 =…\,\,\,\, \cr
  & 6 + 8 =…\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5 + 9 =…\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 – 7 =… \cr
  & 14 – 8 =…\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 – 9 =…\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 – 4 =… \cr
  & 14 – 6 =…\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 – 5 =…\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 – 10 =… \cr} \)

  \(\eqalign{
  & b) \cr
  & 14 – 4 – 3 =…\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 – 4 – 2 =…\,\,\,\,\, \cr
  & 14 – 7\,\,\,\,\,\,\,\,\, =…\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 – 6\,\,\,\,\,\,\,\,\, =…\,\,\,\,\,\, \cr
  & 14 – 4 – 5 =… \cr
  & 14 – 9\,\,\,\,\,\,\,\, =… \cr} \)

  2. Đặt tính rồi tính

  14 – 8          14 – 6            14 – 7           14 – 9            14 – 5

  3. Một cửa hàng có 14 xe đạp, đã bán 8 xe đạp. Hỏi cửa hàng đó còn bao nhiêu xe đạp?

  4.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 68 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  a) Tô màu đỏ vào chữ nhật ABCD. Tô màu xanh vào hình còn lại (phần chưa tô màu) của hình vuông MNPQ.

  b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

  – Hình…… đặt trên hình…….

  – Hình…… đặt dưới hình…….

  BÀI GIẢI

  1.

  \(\eqalign{
  & a) \cr 
  & 8 + 6 = 14 \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 5 = 14\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7 + 7 = 14\,\,\,\, \cr 
  & 6 + 8 = 14\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5 + 9 = 14\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 – 7 = 7 \cr 
  & 14 – 8 = 6\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 – 9 = 5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 – 4 = 10 \cr 
  & 14 – 6 = 8\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 – 5 =9\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 – 10 = 4 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & b) \cr 
  & 14 – 4 – 3 =7\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 – 4 – 2 = 8\,\,\,\,\, \cr 
  & 14 – 7\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 7\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 – 6\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 8\,\,\,\,\,\, \cr 
  & 14 – 4 – 5 = 5 \cr 
  & 14 – 9\,\,\,\,\,\,\,\, = 5 \cr} \)

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 68 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  3.

  Tóm tắt:

  Có:         14 xe đạp

  Bán:       8 xe đạp

  Còn lại: …… xe đạp?

  Bài giải

  Cửa hàng còn lại số xe đạp là:

  14 – 8 = 6 (xe đạp)

  Đáp số: 6 xe đạp

  4.

  a) Tô màu đỏ vào chữ nhật ABCD. Tô màu xanh vào hình còn lại (phần chưa tô màu) của hình vuông MNPQ.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 68 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  b) 

  – Hình ABCD đặt trên hình MNPQ

  – Hình MNPQ đặt dưới hình ABCD

  Bài tập cùng chuyên mục