Câu 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính:                                                                                          ...

  1. Đặt tính rồi tính:                                                                                             

  98 × 32

  245 × 37

  245 × 46

  2. Tính giá trị của biểu thức \( 25 × x\) với x bằng 15, 17, 38.

  Mẫu. Với x = 15 thì \(25 × x = 25 × 15 = 375 \)

  3. Rạp chiếu bóng bán 96 vé, mỗi vé giá 15 000 đồng. Hỏi  rạp thu vé thu về bao nhiêu tiền?

  4. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  2.

  Mẫu. Với x = 15 thì \(25×x = 25  × 15 = 375\)

           Với x = 17 thì \(25×x = 25  × 17 = 425\)

           Với x = 38 thì \(25×x = 25  × 38= 950\)

  3.

  Tóm tắt

  1 vé thì: 15 000 đồng

  96 vé thì: …….? đồng

  Bài giải

  Số tiền rạp chiếu bóng thu được là:

  96    15 000 = 1440000 (đông)

  Đáp số: 1440000 đồng

  4.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục