Câu 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):Mẫu \(5 × a\) với a = 9Giá trị của biểu thức \(5× a\) với a = 9 là \(5 \times a = 5 \times 9 = 45.\)a) \(b \times 7\) với b = 8…………………………… b) \(81:c\) với c = 9…………………………..2. Viết vào ô trống...

  1. Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

  Mẫu \(5 × a\) với a = 9

  Giá trị của biểu thức \(5× a\) với a = 9 là \(5 \times a = 5 \times 9 = 45.\)

  a) \(b \times 7\) với b = 8……………………………

   b) \(81:c\) với c = 9…………………………..

  2. Viết vào ô trống (theo mẫu):

  a

  4

  7

  9

   \(10 \times a\)  \(10 \times 4 = 40\)

   

   

   \(a \times 17\)

   

   

   

   \(a + 181\)

   

   

   

   3.Viết vào ô trống (theo mẫu):

  Cạnh hình vuông

  a

  5cm

  18cm

  131dm

  73m

  Chu vi hình vuông

   \(a \times 4\)

   

   

   

   

  4.Bạn Tâm ra ga Hà Nội ghi lại giờ tàu như sau:

  Tên tàu

  Xuất phát từ ga Hà Nội lúc

  Số giờ tàu chạy

  Ga cuối

  SE1

  19 giờ

  32 giờ 45 phút

  Ga Sài Gòn

  (3 giờ 45 phút)

  SE7

  6 giờ 15 phút

  32 giờ 56 phút

  Ga Sài Gòn

  (15 giờ 11 phút)

  NA1

  21 giờ 30 phút

  7 giờ 34  phút

  Vinh

  (5 giờ 4 phút)

   Em hãy viết số tích hợp vào chỗ chấm:

  a) Tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc….. giờ. Sau ….. giờ ….. phút sẽ tới ga Sài Gòn (Thành Phố Hồ Chí Minh) lúc …..giờ …..phút.

  b) Tàu NA1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc …..giờ …..phút và tới Vinh lúc…. giờ …..phút.

  c) Nếu tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút ngày 1 tháng 6 năm 2013 thì tàu sẽ tới ga Sài Gòn lúc ….. giờ….. phút ngày ….. tháng …..năm 2013.

  Bài giải:

  1. Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

  a) \(b \times 7\) với b = 8

  Giá trị của biểu thức \(b \times 7\) với b = 8 là \(b \times 7 = 8 \times 7 = 56.\)

  b) \(81:c\) với c = 9

  Giá trị của biểu thức \(81:c\) với c = 9 là $\(81:c = 81:9 = 9.\)

  2. Viết vào ô trống (theo mẫu):

  a

  4

  7

  9

   $$10 \times a$$ $$10 \times 4 = 40$$  $$10 \times 7 = 70$$  $$7 + 181 = 188$$
   $$a \times 17$$  $$4 \times 17 = 68$$  $$7 \times 17 = 119$$  $$9 \times 17 = 153$$
   $$a + 181$$  $$4 + 181 = 185$$  $$7 + 181 = 188$$  $$9 + 181 = 190$$

   3.Viết vào ô trống (theo mẫu):

  Cạnh hình vuông

  a

  5cm

  18cm

  131dm

  73m

  Chu vi hình vuông

   $$a \times 4$$  $$5 \times 4cm$$  $$18 \times 4cm$$  $$131 \times 4dm$$  $$73 \times 4m$$

  4.Bạn Tâm ra ga Hà Nội ghi lại giờ tàu như sau:

  Tên tàu

  Xuất phát từ ga Hà Nội lúc

  Số giờ tàu chạy

  Ga cuối

  SE1

  19 giờ

  32 giờ 45 phút

  Ga Sài Gòn

  (3 giờ 45 phút)

  SE7

  6 giờ 15 phút

  32 giờ 56 phút

  Ga Sài Gòn

  (15 giờ 11 phút)

  NA1

  21 giờ 30 phút

  7 giờ 34  phút

  Vinh

  (5 giờ 4 phút)

  Viết số tích hợp vào chỗ chấm:

  a) Tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 19 giờ. Sau 32 giờ 45 phút sẽ tới ga Sài Gòn (Thành Phố Hồ Chí Minh) lúc 3 giờ 45 phút.

  b) Tàu NA1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 21 giờ 30 phút và tới Vinh lúc 5 giờ 4 phút.

  c) Nếu tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút ngày 1 tháng 6 năm 2013 thì tàu sẽ tới ga Sài Gòn lúc 15 giờ 11 phút ngày 2 tháng 6 năm 2013.

  Bài tập cùng chuyên mục