Câu 1, 2, 3, 4 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính:37 × 96539 × 382507 × 242. Viết vào ô trống (theo mẫu)n102022220n × 8780    3. Một của hàng bán 16 kg gạo tẻ với giá 13800 đồng 1kg và 14 kg gạo nếp với giá 16200 đồng 1 kg. Hỏi sau khi bán số gạo trên cửa hàng đó thu...

  1. Đặt tính rồi tính:

  37 × 96

  539 × 38

  2507 × 24

  2. Viết vào ô trống (theo mẫu)

  n

  10

  20

  22

  220

  n × 8

  780

   

   

    

  3. Một của hàng bán 16 kg gạo tẻ với giá 13800 đồng 1kg và 14 kg gạo nếp với giá 16200 đồng 1 kg. Hỏi sau khi bán số gạo trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

  4. Khối các lớp Một, Hai, Ba có 16 lớp, mỗi lớp trung bình 32 học sinh. Khối lớp Bốn, Năm có 16 lớp, mỗi lớp trung bình có 30 học sinh. Hỏi cả 5 khối có bao nhiêu học sinh?

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  2.

  n

  10

  20

  22

  220

  n × 78

  780

  1560

  1716

  17160

  3.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải

  Số tiền mà cửa hàng bán gạo tẻ là:

  13800 × 16 = 220800 (đồng)

  Số tiền mà cửa hàng bán gạo nếp là:

  16200 × 14 =  226800 (đồng)

  Tổng số tiền mà cửa hàng thu được là:

  220800 + 226800 = 447600 (đồng)

  Đáp số: 447600 (đồng)

  4.

  Tóm tắt

  Khối Một, Hai, Ba có 16 lớp

  Trung bình có: 32 học sinh

  Khối Bốn, Năm có 16 lớp

  Trung bình có: 30 học sinh

  Cả 5 khối có:…….học sinh?

  Bài giải

  Số học sinh có trong các khối Một, Hai, Ba là:

  16 × 32 = 512 (học sinh)

  Số học sinh có trong các khối Bốn, Năm là:

  16 × 30 = 480 (học sinh)

  Tổng số học snh có trong 5 khối là:

  480 + 512 = 992 (học sinh)

  Đáp số: 992 học sinh

  Bài tập cùng chuyên mục