Câu 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm:a)Hiệu của hai số bằng …Số lớn được biểu thị là.... phần bằng nhauSố bé được biểu thị là.... phần như thế.Tỉ số của số lớn và số bé là ….Hiệu số phần bằng nhau là …. phầnb)Hiệu số của hai số...

  1. Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm:

  a)

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Hiệu của hai số bằng …

  Số lớn được biểu thị là…. phần bằng nhau

  Số bé được biểu thị là…. phần như thế.

  Tỉ số của số lớn và số bé là ….

  Hiệu số phần bằng nhau là …. phần

  b)

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Hiệu số của hai số bằng….

  Số bé được biểu thị là…. phần.

  Số lớn được biểu thị là…. phần như thế.

  Tỉ số của số bé và số lớn là……

  Hiệu số phần bằng nhau là…. phần.

  2. Mẹ hơn con 26 tuổi. Tính tuổi của mỗi người, biết rằng tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

  3. Dựa vào sơ đồ giải bài toán

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải:

  1.

  a)

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Hiệu của hai số bằng 12.

  Số lớn được biểu thị là 4 phần bằng nhau

  Số bé được biểu thị là 1 phần như thế.

  Tỉ số của số lớn và số bé là 4: 1 hay \({4 \over 1}\).

  Hiệu số phần bằng nhau là 3 phần

  b)

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Hiệu số của hai số bằng 35.

  Số bé được biểu thị là 1 phần.

  Số lớn được biêu thị là 2 phần như thế.

  Tỉ số của số bé và số lớn là 1: 2 hay \({1 \over 2}\).

  Hiệu số phần bằng nhau là 1 phần.

  2. 

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

   

   

  Bài giải

  Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

  3 – 1 = 2 (phần)

  Tuổi của con là:

  \(26:2 \times 1 = 13\) (tuổi)

  Tuổi  của mẹ là:

  13 + 26 = 39 (tuổi)

  Đáp số: Con 13 tuổi

               Mẹ 39 tuổi

  3. 

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Théo sơ đồ, hiệu số phàn bằng nhau:

  5 – 1 = 4 (phần)

  Số con trâu là:

  \(72:4 \times 1 = 18\) (con)

  Số con bò là:

  18 + 72 = 90 (con)

  Đáp số: 18 con trâu

               90 con bò