Câu 1, 2, 3, 4 trang 75. 76 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Tínha) \({5 \over 8} + {9 \over {32}} = \)b) \({4 \over 5} - {4 \over 7}=\)c) \({9 \over {14}} \times {7 \over 6}=\)d) \({5 \over 9}:{{10} \over {21}}=\)e) \({8 \over {15}} + {4 \over {15}}:{2 \over 5}=\)2. Tính diện tích một hình bình hành có dộ dài đáy...

  1. Tính

  a) \({5 \over 8} + {9 \over {32}} = \)

  b) \({4 \over 5} – {4 \over 7}=\)

  c) \({9 \over {14}} \times {7 \over 6}=\)

  d) \({5 \over 9}:{{10} \over {21}}=\)

  e) \({8 \over {15}} + {4 \over {15}}:{2 \over 5}=\)

  2. Tính diện tích một hình bình hành có dộ dài đáy là 20cm, chiều cao bằng \({2 \over 5}\) độ dài đáy.

  3. Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi của con bằng \({2 \over 7}\) tuổi mẹ. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi?

  4. Viết phân số tối giản chỉ phần đã tô đậm của mỗi hinh sau:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 75. 76 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải:

  1.

  a) \({5 \over 8} + {9 \over {32}} = {{5 \times 4} \over {32}} + {9 \over {32}} = {{29} \over {32}}\)

  b) \({4 \over 5} – {4 \over 7} = {{28} \over {35}} – {{20} \over {35}} = {8 \over {35}}\)

  c) \({9 \over {14}} \times {7 \over 6} = {{9 \times 7} \over {14 \times 6}} = {3 \over 4}\)

  d) \({5 \over 9}:{{10} \over {21}} = {5 \over 9} \times {{21} \over {10}} = {7 \over 6}\)

  e) \({8 \over {15}} + {4 \over {15}}:{2 \over 5} = {8 \over {15}} + {4 \over {15}} \times {5 \over 2}\)

                            \(= {8 \over {15}} + {2 \over 3} = {{8 + 10} \over {15}} = {{18} \over {15}} = {6 \over 5}\)

  2.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 75. 76 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Chiều cao hình bình hành là là:

  \(20 \times 2:5 = 8(cm)\)

  Diện tích hình bình hành là:

  \(8 \times 20 = 160(c{m^2})\)

  Đáp số: 160\(c{m^2}\)

  3) Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 75. 76 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

  7 – 2 = 5 (phần)

  Tuổi mẹ là:

  \(25:5 \times 7 = 35\)  (tuổi)

  Đáp số: Mẹ 35 tuổi

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 75. 76 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2