Câu 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1.Tính nhẩm:a)\(\eqalign{ & 15 - 6 =..... \cr & 15 - 7 =..... \cr & 15 - 8 =..... \cr & 15 - 9 =..... \cr} \)                 \(\eqalign{& 16 - 7 =..... \cr & 16 - 8 =..... \cr & 16 - 9 =..... \cr}...

  1.Tính nhẩm:

  a)

  \(\eqalign{
  & 15 – 6 =….. \cr
  & 15 – 7 =….. \cr
  & 15 – 8 =….. \cr
  & 15 – 9 =….. \cr} \)                 \(\eqalign{
  & 16 – 7 =….. \cr 
  & 16 – 8 =….. \cr 
  & 16 – 9 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 17 – 8 =….. \cr
  & 17 – 9 =….. \cr} \)                   \(18 – 9 =…..\)

  b)

  \(\eqalign{
  & 18 – 8 – 1 =….. \cr
  & 18 – 9 =….. \cr} \)                \(\eqalign{
  & 15 – 5 – 2 =….. \cr 
  & 15 – 7 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 16 – 6 – 3 =….. \cr
  & 16 – 9 =….. \cr} \)

  2. Đặt tính rồi tính:

  76 – 28              55 – 7                 88 – 59                   47 – 8                                                        

  3. Mẹ vắt được 58l sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 19l sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò?

  4. Xếp bốn hình tam giác.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  Thành hình sau:

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  a)

  \(\eqalign{
  & 15 – 6 = 9 \cr
  & 15 – 7 = 8 \cr
  & 15 – 8 = 7 \cr
  & 15 – 9 = 6 \cr} \)                \(\eqalign{
  & 16 – 7 = 9 \cr 
  & 16 – 8 = 8 \cr 
  & 16 – 9 = 7 \cr}\)

  \(\eqalign{
  & 17 – 8 = 9 \cr
  & 17 – 9 = 8 \cr} \)                  \(18 – 9 = 9\)

  b)

  \(\eqalign{
  & 18 – 8 – 1 = 9 \cr
  & 18 – 9 = 9 \cr} \)               \(\eqalign{
  & 15 – 5 – 2 = 8 \cr 
  & 15 – 7 = 8 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 16 – 6 – 3 = 7 \cr
  & 16 – 9 = 7 \cr} \)

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  3. 

  Tóm tắt

  Mẹ vắt được                : 58l sữa

  Chị vắt ít hơn mẹ        : 19l sữa

  Chị vắt được               :… l sữa?

  Bài giải

  Số lít sữa chị vắt được là:

  58 – 19 = 39 (l)

  Đáp số: 39l

  4. Xếp bốn hình tam giác.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  Thành hình sau:

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục