Câu 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 2 tập 1


  1. Tính nhẩm\(\eqalign{ & 11 - 2 =..... \cr & 12 - 3 =..... \cr & 13 - 4 =..... \cr & 14 - 5 =..... \cr & 15 - 6 =..... \cr & 16 - 7 =..... \cr & 17 - 8 =..... \cr & 18 - 9 =........

  1. Tính nhẩm

  \(\eqalign{
  & 11 – 2 =….. \cr
  & 12 – 3 =….. \cr
  & 13 – 4 =….. \cr
  & 14 – 5 =….. \cr
  & 15 – 6 =….. \cr
  & 16 – 7 =….. \cr
  & 17 – 8 =….. \cr
  & 18 – 9 =….. \cr} \)                  \(\eqalign{
  & 11 – 3 =….. \cr 
  & 12 – 4 =….. \cr 
  & 13 – 5 =….. \cr 
  & 14 – 6 =….. \cr 
  & 15 – 7 =….. \cr 
  & 16 – 8 =….. \cr 
  & 17 – 9 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 11 – 4 =….. \cr
  & 12 – 5 =….. \cr
  & 13 – 6 =….. \cr
  & 14 – 7 =….. \cr
  & 15 – 8 =….. \cr
  & 16 – 9 =….. \cr} \)                   \(\eqalign{
  & 11 – 5 =….. \cr 
  & 12 – 6 =….. \cr 
  & 13 – 7 =….. \cr 
  & 14 – 8 =….. \cr 
  & 15 – 9 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 11 – 6 =….. \cr
  & 12 – 7 =….. \cr
  & 13 – 8 =….. \cr
  & 14 – 9 =….. \cr} \)                    \(\eqalign{
  & 11 – 7 =….. \cr 
  & 12 – 8 =….. \cr 
  & 13 – 9 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 11 – 8 =….. \cr
  & 12 – 9 =….. \cr} \)                      \(11 – 9 =…..\)

  2. Ghi kết quả tính:

  \(\eqalign{
  & 9 + 6 – 8 =….. \cr
  & 7 + 7 – 9 =….. \cr} \)                 \(\eqalign{
  & 6 + 5 – 7 =….. \cr 
  & 4 + 9 – 6 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 3 + 9 – 5 =….. \cr
  & 8 + 8 – 9 =….. \cr} \)                                                 

  3. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 2 tập 1

   

  4.Phép trừ có số bị trừ, số trừ, hiệu bằng nhau nhau là:……………………………………

  BÀI GIẢI

  1.

  \(\eqalign{
  & 11 – 2 = 9 \cr
  & 12 – 3 = 9 \cr
  & 13 – 4 = 9 \cr
  & 14 – 5 = 9 \cr
  & 15 – 6 = 9 \cr
  & 16 – 7 = 9 \cr
  & 17 – 8 = 9 \cr
  & 18 – 9 = 9 \cr} \)                      \(\eqalign{
  & 11 – 3 = 8 \cr 
  & 12 – 4 = 8 \cr 
  & 13 – 5 = 8 \cr 
  & 14 – 6 = 8 \cr 
  & 15 – 7 = 8 \cr 
  & 16 – 8 = 8 \cr 
  & 17 – 9 = 8 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 11 – 4 = 7 \cr
  & 12 – 5 = 7 \cr
  & 13 – 6 = 7 \cr
  & 14 – 7 = 7 \cr
  & 15 – 8 = 7 \cr  
  & 16 – 9 = 7 \cr} \)                       \(\eqalign{
  & 11 – 5 = 6 \cr 
  & 12 – 6 = 6 \cr 
  & 13 – 7 = 6 \cr 
  & 14 – 8 = 6 \cr 
  & 15 – 9 = 6 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 11 – 6 = 5 \cr
  & 12 – 7 = 5 \cr
  & 13 – 8 = 5 \cr
  & 14 – 9 = 5 \cr} \)                        \(\eqalign{
  & 11 – 7 = 4 \cr 
  & 12 – 8 = 4 \cr 
  & 13 – 9 = 4 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 11 – 8 = 3 \cr
  & 12 – 9 = 3 \cr} \)                           \(11 – 9 = 2\)

  2.

  \(\eqalign{
  & 9 + 6 – 8 = 7 \cr
  & 7 + 7 – 9 = 5 \cr} \)                       \(\eqalign{
  & 6 + 5 – 7 = 4 \cr 
  & 4 + 9 – 6 = 7 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 3 + 9 – 5 = 7 \cr
  & 8 + 8 – 9 = 7 \cr} \)

  3.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 2 tập 1

  4. 

  Phép trừ có số bị trừ, số trừ, hiệu bằng nhau là: 0 – 0 = 0

  Bài tập cùng chuyên mục