Câu 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết vào chỗ chấm:● Bản đồ Việt Nam được vẽ theo tỉ lệ là............● Độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là............2. Nối tương ứng  giữa độ dài "thu nhỏ" trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000 với “độ dài thật”:3. Viết vào ô trống:Tỉ...

  1. Viết vào chỗ chấm:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  ● Bản đồ Việt Nam được vẽ theo tỉ lệ là…………

  ● Độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là…………

  2. Nối tương ứng  giữa độ dài “thu nhỏ” trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000 với “độ dài thật”:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  3. Viết vào ô trống:

  Tỉ lệ bản đồ

  1: 1000

  1: 300

  1: 10 000

  1: 500

  Độ dài thu nhỏ

  1mm

  1cm

  1dm

   

  Độ dài thật

   

   

   

  500m

  4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  Trên bản đồ tỉ lệ 1: 10 000, quãng đường từ A đến B đo được 1dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường AB là:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải:

  1.

   Bản đồ Việt Nam được vẽ theo tỉ lệ là 1: 10 000 000

   Độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là: 10 000 000cm.

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  3.

  Tỉ lệ bản đồ

  1: 1000

  1: 300

  1: 10 000

  1: 500

  Độ dài thu nhỏ

  1mm

  1cm

  1dm

  1m

  Độ dài thật

  1000mm

  300cm

  10 000dm

  500m

  4.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài tập cùng chuyên mục