Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1


  1. a) Số?  \(1dm\,\,\, = \,\,\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,10cm\,\,\, = \,\,\,\,dm\)    b) Viết 1dm, 2dm vào chỗ chấm thích hợp: 2. Số?3.  Điền dấu >, <, =\(\eqalign{ & 2dm\,\,\,\, = \,\,\,....\,\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,20cm\,\,\,\, = \,\,\,....\,\,\,dm \cr & 3dm\,\,\,\, = \,\,\,....\,\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,30cm\,\,\,\, = \,\,\,....\,\,\,dm \cr & 5dm\,\,\,\, = \,\,\,....\,\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,50cm\,\,\,\, = \,\,\,....\,\,\,dm \cr & 9dm\,\,\,\, = \,\,\,.....\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,90cm\,\,\,\, =...

  1. a) Số?  

  \(1dm\,\,\, = \,\,\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,10cm\,\,\, = \,\,\,\,dm\)

      b) Viết 1dm, 2dm vào chỗ chấm thích hợp:

   2. Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  3.  Điền dấu >, <, =

  \(\eqalign{
  & 2dm\,\,\,\, = \,\,\,….\,\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,20cm\,\,\,\, = \,\,\,….\,\,\,dm \cr
  & 3dm\,\,\,\, = \,\,\,….\,\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,30cm\,\,\,\, = \,\,\,….\,\,\,dm \cr
  & 5dm\,\,\,\, = \,\,\,….\,\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,50cm\,\,\,\, = \,\,\,….\,\,\,dm \cr
  & 9dm\,\,\,\, = \,\,\,…..\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,90cm\,\,\,\, = \,\,\,….\,\,\,dm\, \cr} \)

  4. Viết cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

   

  BÀI GIẢI

  1.

  a)    \(1dm\,\,\, = \,\,10\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,10cm\,\,\, = \,\,\,1\,dm\)

  b)

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  2. 

   \(\eqalign{
  & \,\,\,\,\,\,\,\,2dm\,\,\,\, = \,\,\,20\,\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,20cm\,\,\,\, = \,\,\,2\,\,dm \cr 
  & \,\,\,\,\,\,\,\,3dm\,\,\,\, = \,\,\,30\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,30cm\,\,\,\, = \,\,\,3\,\,\,dm \cr 
  & \,\,\,\,\,\,\,\,5dm\,\,\,\, = \,\,\,50\,\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,50cm\,\,\,\, = \,\,5\,\,\,dm \cr 
  & \,\,\,\,\,\,\,9dm\,\,\,\, = \,\,\,90\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,90cm\,\,\,\, = \,\,\,9\,\,\,dm \cr} \)

  3.  

  \(\eqalign{
  & 8dm\,\,\,\, = \,\,\,80cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9dm\,\,\,\, – \,\,\,4dm\,\,\, > \,\,\,\,40cm\, \cr
  & 3dm\,\,\,\, > \,\,\,20cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1dm\,\,\,\, + \,\,\,4dm\,\,\, < \,\,\,\,60cm\, \cr} \)

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  BaitapSachgiaokhoa.com

   

  Bài tập cùng chuyên mục