Câu 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1.Tìm x:a) 28 – x = 16              20 – x  = 9                  34 – x = 15b) x – 14 = 18              x + 20 = 36      ...

  1.Tìm x:

  a) 28 – x = 16              20 – x  = 9                  34 – x = 15

  b) x – 14 = 18              x + 20 = 36                 17 – x = 8

  2. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Số bị trừ

  64

  59

  76

  86

   

  Số trừ

  28

   

   

   

  48

  Hiệu

   

  20

  22

  39

  46

  3. Lớp 2D có 35 học sinh, sau khi chuyển một số học sinh đến các lơp học khác thì lớp 2D còn lại 30 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh đã chuyển đến lớp học khác?

  4. Xếp bốn hình tam giác thành hình bên 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  a) 28 – x = 16

               x = 28 – 16

                x = 12

  20 – x  = 9

          x = 20 – 9

          x = 11

  34 – x = 15

          x = 34 – 15

          x = 19

  b) x – 14 = 18

      x          = 18 + 14

      x          = 32

  x + 20 = 36

  x          = 36 – 20

  x          = 16

  17 – x = 8

          x = 17 – 8

          x = 9 

  2. 

  Số bị trừ

  64

  59

  76

  86

  94

  Số trừ

  28

  39

  54

  47

  48

  Hiệu

  36

  20

  22

  39

  46

  3. 

  Tóm tắt

  Lớp 2D có                  : 38 học sinh

  Lớp 2D còn lại            : 30 học sinh

  Lớp 2D chuyển đi       :….học sinh?

  Bài giải

  Số học sinh chuyển đến lớp khác:

  38 – 30 = 8 (học sinh)
  Đáp số: 8 học sinh

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục