Câu 1, 2, 3, 4 trang 85, 86 Vở bài tập Toán 2 tập 1


  1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Một ngày có ….. giờSáng1 giờ sáng, 2 giờ sáng, ….. giờ sáng, ….. giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, …..giờ sáng, …..giờ sáng, …...giờ sáng, 10 giờ sáng.Trưa11 giờ trưa, …..giờ trưa.Chiều1 giờ chiều (13 giờ chiều), 2 giờ chiều...

  1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

   

  Một ngày có ….. giờ

  Sáng

  1 giờ sáng, 2 giờ sáng, ….. giờ sáng, ….. giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, …..giờ sáng, …..giờ sáng, ……giờ sáng, 10 giờ sáng.

  Trưa

  11 giờ trưa, …..giờ trưa.

  Chiều

  1 giờ chiều (13 giờ chiều), 2 giờ chiều (…..giờ), 3 giờ chiều (…..giờ), 4 giờ chiều (…..giờ), 5 giờ chiều (…..giờ), 6 giờ chiều (…..giờ).

  Tối

  …..giờ tối (19 giờ), ….. giờ tối (20 giờ), ….. giờ tối (21 giờ).

  Đêm

  10 giờ đêm (…..giờ), …..giờ đêm (23 giờ), ….. giờ đêm (24 giờ)

  2. Số

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 85, 86 Vở bài tập Toán 2 tập 1

  3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 85, 86 Vở bài tập Toán 2 tập 1 

  4. Điền chữ A, B, C, D vào bức tranh thích hợp (theo mẫu):

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 85, 86 Vở bài tập Toán 2 tập 1

  Bài giải

  1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

   

  Một ngày có 24 giờ

  Sáng

  1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.

  Trưa

  11 giờ trưa, 12 giờ trưa.

  Chiều

  1 giờ chiều (13 giờ chiều), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ).

  Tối

  7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ).

  Đêm

  10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ)

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 85, 86 Vở bài tập Toán 2 tập 1

  3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 85, 86 Vở bài tập Toán 2 tập 1

  4. Điền chữ A, B, C, D vào bức tranh thích hợp (theo mẫu):

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 85, 86 Vở bài tập Toán 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục