Câu 1, 2, 3, 4 trang 85 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính:1820: 353388: 493960: 522. Đặt tính rồi tính:8228: 449280: 578165: 183. Tính bằng hai cách:a) 216: (8 × 9) = ………………                         = ………………    216: (8×9) = ………………                     ...

  1. Đặt tính rồi tính:

  1820: 35

  3388: 49

  3960: 52

  2. Đặt tính rồi tính:

  8228: 44

  9280: 57

  8165: 18

  3. Tính bằng hai cách:

  a) 216: (8 × 9) = ………………

                           = ………………

      216: (8×9) = ………………

                        = ………………

  b) 476: (17×4) = ………………

                         = ………………

  476: (17×4) = ………………

                      = ………………

  4. Ba bạn cùng mua một số bút như nhau và tất cả phải trả 9000 đồng. Tính giá tiền mỗi cái bút biết rằng mỗi bạn mua 2 cái bút.

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 85 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 85 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  3.

  a) 216: (8 × 9) = 216: 72

                           = 3

      216: (8×9) = 216: 8: 9

                        = 27: 9

                        = 3

  b) 476: (17×4) = 476: 68

                         = 7

  476: (17× 4) = 476: 17: 4

                       = 28: 4

                       = 7

  4.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 85 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải

  Số bút mà 3 bạn cùng mua là:

  3 × 2 = 6 (cái bút)

  Số tiền phải trả một cái bút là:

   9000: 6 = 1500 (đồng)

  Đáp số: 1500 đồng

  Bài tập cùng chuyên mục