Câu 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:2. Tínha) 39275 - 306 × 25 =               b) 6720: 120 + 25 × 100 =3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:a) 25 × 34 × 4 =                    ...

  1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  2. Tính

  a) 39275 – 306 × 25 =               b) 6720: 120 + 25 × 100 =

  3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  a) 25 × 34 × 4 =                        b) 128 × 93 + 128 × 7 =

  c) 57 × 63 – 47 × 63 = 

  4. Cô giáo mua 20 quyển truyện và một số bút làm phần thưởng cho học sinh. Biết rằng giá tiền trung bình mỗi quyển truyện là 15 000 đồng, Số tiền mua bút bằng \({1 \over 3}\) số iền mua truyện. Hỏi cô giáo mua phần thưởng hết bao nhiêu tiền?

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  2.

  a) 39275 – 306 × 25 =  39275 – 7650

                                 = 31625            

  b) 6720: 120 + 25 × 100 = 56 + 2500

                                          = 2556

  3.

  a) 25 × 34 × 4 = 25 × 4 × 34

                         = 100 × 34

                         = 3400

  b) 128 × 93 + 128 × 7 = 128 × (93 + 7)

                                      = 128 × 100

                                      = 12800

  c) 57 × 63 – 47 × 63 = 63 × (57 – 47)

                                  = 63 × 10

                                  = 630

  4. Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Số tiền mua truyện là:

  15000 × 20 = 300000 (đồng)

  Số tiền mua bút là:

  300000: 3 = 100000 (đồng)

  Số tiền mua bút và truyện là:

  300000 + 100000 = 400000 (đồng)

  Đáp số: 400000 đồng