Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:ĐọcViếtBốn trăm hai mươi lăm ki – lô – mét vuông Hai nghìn không trăm chín mươi ki – lô – mét vuông  921km2 324 000 km2 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:9m2             = …..dm2       ...

  1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:

  Đọc

  Viết

  Bốn trăm hai mươi lăm ki – lô – mét vuông

   

  Hai nghìn không trăm chín mươi ki – lô – mét vuông

   

   

  921km2

   

  324 000 km2

   2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  9m2             = …..dm2                       600dm2  = …m2

  4m225dm2    = …. dm2                     500cm2   =….dm2

  3km2           = ……….. m2             5 000 000m2 = …..km2

  3. Người ta xây khu công nghiệp trên một khu đất hình chữ nhật  có chiều dài 5 km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu công nghiệp đó bằng bao nhiêu ki – lô – mét vuông?

  4. Đánh dấu ( ) vào ô trống đặt dưới số đo thích hợp để chỉ:

  a) Diện tích của một trang sách Toán 4 khoảng:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  b) Diện tích của Thủ đô Hà Nội (theo số liệu năm 2011) khoảng:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  1. 

  Đọc

  Viết

  Bốn trăm hai mươi lăm ki – lô – mét vuông

  425 km2

  Hai nghìn không trăm chín mươi ki – lô – mét vuông

  2090km2

  Chín trăm hai mươi mốt ki – lô – mét vuông

  921km2

  Ba trăm hai mươi tư nghìn ki – lô – mét vuông

  324 000 km2

  2. 

  9m2            = 900dm2                        600dm2  = 6m2

  4m225dm2  = 425 dm2                        500cm2   =5dm2

  3km2           = 3 000 000 m2            5 000 000m2 = 5 km2

  3. 

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  S = a × b =?

  Bài giải

  Diện tích khu công nghiệp là:

  5 × 2 = 10 (km2)

  Đáp số: 10 km2

  4.

  a)

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  b)

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài tập cùng chuyên mục