Câu 1, 2, 3, 4 trang 92 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính:109408: 526810866: 238656565: 3192. Tìm x:a) 517 × x = 151481b) 195906: x = 6343. Phân xưởng A có 84 người, mỗi người dệt được 144 cái áo, phân xưởng B có 112 người và dệt được số áo của  phân xưởng A. Hỏi trung bình mỗi...

  1. Đặt tính rồi tính:

  109408: 526

  810866: 238

  656565: 319

  2. Tìm x:

  a) 517 × x = 151481

  b) 195906: x = 634

  3. Phân xưởng A có 84 người, mỗi người dệt được 144 cái áo, phân xưởng B có 112 người và dệt được số áo của  phân xưởng A. Hỏi trung bình mỗi người ở phân xưởng B dệt được bao nhiêu cái áo?

  4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  13660: 130 =?

  A. 13660: 130 = 15 (dư 1)                                             

  B. 13660: 130 = 15 (dư 10)

  C. 13660: 130 = 105 (dư 1)                    

  D. 13660: 130 = 150 (dư 10)

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 92 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  2.

  a) 517 × x = 151481

                x = 151481: 517

                x = 293

  b) 195906: x = 634

                     x = 195906: 634

                     x = 309

  3.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 92 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải

  Tổng số áo phân xưởng A dệt được là:

  84 x 144 = 12096 (cái áo)

  Số áo mà một người ở phân xưởng B dệt được là:

  12096: 112 = 108 (cái áo)

  Đáp số: 108 cái áo

  4. 13660: 130 =?

  Chọn đáp án D. 

  13660: 130 = 150 (dư 10)

  Bài tập cùng chuyên mục