Câu 1, 2, 3, 4 trang 93 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Viết số thích hợp vào ô trống:Thừa số12524  345102345Thừa số24  125102345 Tích 30003000  35190 Số bị chia5535  553580478 80478Số chia45123 789102 Thương 45123 7891022. Tính:a) 24680 + 752 304 = ………………                                = ………………b) 135790 – 12126: 258 = ………………                 ...

  1. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Thừa số

  125

  24 

   

  345

  102

  345

  Thừa số

  24

    

  125

  102

  345

   

  Tích

   

  3000

  3000

   

   

  35190

   

  Số bị chia

  5535

    

  5535

  80478

   

  80478

  Số chia

  45

  123

   

  789

  102

   

  Thương

   

  45

  123

   

  789

  102

  2. Tính:

  a) 24680 + 752 304 = ………………

                                  = ………………

  b) 135790 – 12126: 258 = ………………

                                          = ………………

  3. Một phân xưởng nhận về 47 thùng, mỗi thùng có 25 kg bún khô. Người ta đem số bún đó đóng thành các gói, mỗi gói có 125g bún khô. Hỏi phân xưởng đó đóng được bao nhiêu gói bún khô?

  4. Tích của hai thừa số bằng 2005. Nếu một thừa số gấp lên 2 lần và thừa số kia gấp lên 5 lần thì được tích mới là bao nhiêu?

  Bài giải:

  1.

  Thừa số

  125

  24

  24

  345

  102

  345

  Thừa số

  24

  125

  125

  102

  345

  102

  Tích

  3000

  3000

  3000

  35190

  35190

  35190

   

  Số bị chia

  5535

  5535

  5535

  80478

  80478

  80478

  Số chia

  45

  123

  45

  789

  102

  789

  Thương

  123

  45

  123

  102

  789

  102

  2. 

  a) 24680 + 752 × 304 = 24680 + 228608

                                     = 253288

  b) 135790 – 12126: 258 = 135790 – 47

                                          = 135743

  3.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 93 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải

  25kg = 25000g

  Số gói bún có trong một thùng là:

  25000: 125 = 200 (gói)

  Số gói bún mà phân xưởng đó đóng được là:

  47 × 200 = 9400 (gói)

  Đáp số: 9400 (gói)

  4.

  Bài giải

  Vì tích của hai thừa số bằng 2005 và một thừa số gấp lên 2 lần, thừa số kia gấp lên 5 lần suy ra tích của hai thừa số cũng phải gấp lên 10 lần.

  Tích mới là: 2005 × 2 × 5 = 20050

  Đáp số: 20050

  Bài tập cùng chuyên mục