Câu 1, 2, 3, 4 trang 96 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1


  1.Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm (theo mẫu):2. a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm ……………b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 12cm ………………3. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó: 4. a) Dùng thước thẳng và bút nối ba điểm thẳng hàng: b) Em đã...

  1.Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 96 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  2. a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm ……………

  b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 12cm ………………

  3. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 96 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 

  4. a) Dùng thước thẳng và bút nối ba điểm thẳng hàng:

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 96 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  b) Em đã nối được ba điểm thẳng hàng là: A, B, …; ………..; ……………

  Bài giải

  1.Câu 1, 2, 3, 4 trang 96 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  2. a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 96 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 

  b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 12cm.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 96 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 

  3.

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 96 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  4. a)

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 96 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 

  b) Em đã nối được ba điểm thẳng hàng là: A, B, C; M, N, P; A, I, N.

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục