Câu 1, 2, 3, 4 trang 97 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


   a) \(\left( {{6 \over {11}} + {5 \over {11}}} \right) \times {3 \over 7} = \)b) \({3 \over 5} \times {7 \over 9} - {3 \over 5} \times {2 \over 9} = \)2. Tínha) \({{2 \times 3 \times 4} \over {3 \times 4 \times 5}} = \)b) \({2 \over 3}...

   

  a) \(\left( {{6 \over {11}} + {5 \over {11}}} \right) \times {3 \over 7} = \)

  b) \({3 \over 5} \times {7 \over 9} – {3 \over 5} \times {2 \over 9} = \)

  2. Tính

  a) \({{2 \times 3 \times 4} \over {3 \times 4 \times 5}} = \)

  b) \({2 \over 3} \times {3 \over 4} \times {4 \over 5}:{1 \over 5} = \)

  3. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

  Số thích hợp để viết vào ô trống của \({4 \over 5}:{{….} \over 5} = {1 \over 5}\) là

  A.1                 B.4               C. 5                    D. 20

  4. Một tấm vải dài 25m. Đã may quần áo hết\({4 \over 5}\) tấm vải. Số vải đó còn lại người ta đem may cái túi, mỗi túi hết \({5 \over 8}\) m vải. Hỏi may được tất cả mấy cái túi như vậy?

  Bài giải:

  1.

  a) \(\left( {{6 \over {11}} + {5 \over {11}}} \right) \times {3 \over 7}\)

  Cách 1: \({{6 + 5} \over {11}} \times {3 \over 7} = {{11} \over {11}} \times {3 \over 7} = {3 \over 7}\)

  Cách 2: \({6 \over {11}} \times {3 \over 7} + {5 \over {11}} \times {3 \over 7}={{18} \over {77}} + {{15} \over {77}} = {{33} \over {77}} = {3 \over 7}\)

  b) \({3 \over 5} \times {7 \over 9} – {3 \over 5} \times {2 \over 9}\)

  Cách 1: \({{21} \over {45}} – {6 \over {45}} = {{15} \over {45}} = {1 \over 3}\)

  Cách 2: \(\left( {{7 \over 9} – {2 \over 9}} \right) \times {3 \over 5} = {5 \over 9} \times {3 \over 5} = {{15} \over {45}} = {1 \over 3}\)

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 97 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  3.

  Chọn đáp án D.

  4. 

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 97 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Theo sơ đồ số phần bằng nhau là 5 (phần)

  Số vải may quần áo là:

  25: 5 ×4 = 20 (m)

  Số vải còn lại:

  25 – 20 = 5 (m)

  Số túi vải may được là:

  \(5:{5 \over 8}=5 \times {8 \over 5}=8\) (túi)

  Đáp số: May được 8 tú