Câu 1, 2, 3, 4 trang 98 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết phân số thích hợp vào ô trống:a)Số bị trừ\({4 \over 5}\) \({{12} \over {13}}\)Số trừ\({1 \over {15}}\)\({2 \over 5}\) Hiệu \({1 \over 6}\)\({4 \over {13}}\)b)Thừa số\({2 \over 5}\) \({4 \over {11}}\)Thừa số\({4 \over 7}\)\({1 \over 2}\) Tích \({1 \over 6}\)\({7 \over 9}\)2. Tính:a) \({2 \over 3} + {5 \over 9} - {3 \over 4}=.............\)b)...

  1. Viết phân số thích hợp vào ô trống:

  a)

  Số bị trừ

  \({4 \over 5}\)

   

  \({{12} \over {13}}\)

  Số trừ

  \({1 \over {15}}\)

  \({2 \over 5}\)

   

  Hiệu

   

  \({1 \over 6}\)

  \({4 \over {13}}\)

  b)

  Thừa số

  \({2 \over 5}\)

   

  \({4 \over {11}}\)

  Thừa số

  \({4 \over 7}\)

  \({1 \over 2}\)

   

  Tích

   

  \({1 \over 6}\)

  \({7 \over 9}\)

  2. Tính:

  a) \({2 \over 3} + {5 \over 9} – {3 \over 4}=………….\)

  b) \({2 \over 7}:{2 \over 3} – {1 \over 7}=………….\)

  c) \({2 \over 5} \times {1 \over 4}:{3 \over 8}=………….\)

  3. Người ta cho vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được \({2 \over 7}\) bể; giờ thứ hai chảy tiếp được \({2 \over 7}\) bể.

  a) Hỏi sau hai giờ vòi nước chảy vào được mấy phần bể?

  b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng \({1 \over 3}\) bể thì số nước còn lại là mấy phần bể?

  4. Điền dấu >, <, =

  \({4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5}….{4 \over 5} \times 5\)

  Bài giải:

  1. 

  a)

  Số bị trừ

  \({4 \over 5}\)

  \({{17} \over {30}}\)

  \({{12} \over {13}}\)

  Số trừ

  \({1 \over {15}}\)

  \({2 \over 5}\)

  \({8 \over {13}}\)

  Hiệu

  \({{11} \over {15}}\)

  \({1 \over 6}\)

  \({4 \over {13}}\)

  b)

  Thừa số

  \({2 \over 5}\)

  \({1 \over 3}\)

  \({4 \over {11}}\)

  Thừa số

  \({4 \over 7}\)

  \({1 \over 2}\)

  \({{77} \over {36}}\)

  Tích

  \({8 \over {35}}\)

  \({1 \over 6}\)

  \({7 \over 9}\)

  2. 

  a) \({2 \over 3} + {5 \over 9} – {3 \over 4} = {{6 + 5} \over 9} – {3 \over 4}={{11} \over 9} – {3 \over 4} = {{17} \over {36}}\)

  b) \({2 \over 7}:{2 \over 3} – {1 \over 7} = {2 \over 7} \times {3 \over 2} – {1 \over 7}={3 \over 7} – {1 \over 7}={2 \over 7}\)

  c) \({2 \over 5} \times {1 \over 4}:{3 \over 8} = {2 \over 5} \times {1 \over 4} \times {8 \over 3} = {4 \over {15}}\)

  3. 

  Tóm tắt

  Giờ thứ nhất chảy: \({2 \over 7}\) bể

  Giờ thứ hai chảy: \({2 \over 7}\) bể

  a) Sau hai giờ chảy:….? Bể

  b) Dùng hết \({1 \over 3}\) bể

  Còn lại:…? bể

  Bài giải

  a) Sau hai giờ vòi nước chảy được là:

  \({2 \over 7} + {2 \over 7} = {4 \over 7}\) (bể)

  b) Số nước còn lại trong bể là:

  \({4 \over 7} – {1 \over 3} = {5 \over {21}}\) (bể)

  Đáp số:

  a) Sau hai giờ chảy: \({4 \over 7}\)  bể

  b) Nước  còn \({5 \over {21}}\) bể

  4.

  Ta có: \({4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} = {{16} \over 5}\)

  \({4 \over 5} \times 5 = {{20} \over 5}\)

  Mà \({{16} \over 5} < {{20} \over 5}\). Vậy \({4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} < {4 \over 5} \times 5\)