Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1


  1. Thùng thứ nhất có 48l dầu, thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 9l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?2. Bình cân nặng 30kg, An nhẹ hơn Bình 4kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?3. Viết tiếp câu hỏi rồi...

  1. Thùng thứ nhất có 48l dầu, thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 9l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

  2. Bình cân nặng 30kg, An nhẹ hơn Bình 4kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

  3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

  Mỹ hái được 24 quả cam, Hoa hái được 18 quả cam. Hỏi cả hai bạn……………

  4. Nối hai số có tổng bằng 90:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 

  Bài giải

  1.

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 

  Bài giải

  Thùng thứ hai có số lít dầu là:

  48 + 9 = 57 (l)

  Đáp số: 57l

  2.

  Tóm tắt

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  Bài giải

  An cân nặng:

  30 – 4 = 26 (kg)

  Đáp số: 26kg.

  3.

  Mỹ hái được 24 quả cam, Hoa hái được 18 quả cam. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu quả cam?

  Tóm tắt:

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  Bài giải

  Số quả cam cả hai bạn hái được là:

  24 + 18 = 42 (quả)

  Đáp số: 42 quả

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 

  Bài tập cùng chuyên mục