Câu 1, 2, 3, 4 Vở Bài Tập Toán 2 tập 2 trang 10


  1.Tính nhẩm: a)\(\eqalign{ & 4 \times 5 =..... \cr & 4 \times 7 =..... \cr & 4 \times 9 =..... \cr} \)   \(\eqalign{& 4 \times 3 =..... \cr & 4 \times 2 =..... \cr & 4 \times 1 =..... \cr} \)     \(\eqalign{ & 4 \times 8 =..... \cr &...

  1.Tính nhẩm:

  a)

  \(\eqalign{
  & 4 \times 5 =….. \cr
  & 4 \times 7 =….. \cr
  & 4 \times 9 =….. \cr} \)   \(\eqalign{& 4 \times 3 =….. \cr & 4 \times 2 =….. \cr & 4 \times 1 =….. \cr} \)     

  \(\eqalign{
  & 4 \times 8 =….. \cr
  & 4 \times 6 =….. \cr
  & 4 \times 4 =….. \cr} \)      \(\eqalign{& 4 \times 10 =….. \cr & 3 \times 9 =….. \cr & 2 \times 9 =….. \cr} \)                                                                            

  b)

  \(\eqalign{
  & 2 \times 3 =….. \cr
  & 3 \times 2 =….. \cr} \)    \(\eqalign{& 3 \times 4 =….. \cr & 4 \times 3 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 2 \times 4 =….. \cr
  & 4 \times 2 =….. \cr} \)    \(\eqalign{& 1 \times 4 =….. \cr & 4 \times 1 =….. \cr} \)

                                 

  2.Tính (theo mẫu)

  Mẫu:

  \(4 \times 5 + 10 = 20 + 10\)

   = 30 

  \(\eqalign{
  & a)4 \times 6 + 6 =…………… \cr
  & =…………… \cr} \)

  \(\eqalign{
  & b)4 \times 7 + 12 =…………… \cr
  & =…………… \cr} \)

  \(\eqalign{
  & c)4 \times 9 + 24 =…………… \cr
  & =…………… \cr} \)

  \(\eqalign{
  & d)4 \times 2 + 32 =…………… \cr
  & =…………… \cr} \)

  3.Một bàn ăn có 4 chân bàn. Hỏi 6 bàn ăn như thế có bao nhiêu chân bàn?

  Bài giải

  …………

  4.Số?

  Thừa số Thừa số Tích
  2 8  
  3 6  
  4 3  
  4 7  
  4 10  
    2 8
  4   20

  Giải

  1.Tính nhẩm:

  a) 

  \(\eqalign{
  & 4 \times 5 = 20 \cr
  & 4 \times 7 = 28 \cr
  & 4 \times 9 = 36 \cr} \)     \(\eqalign{& 4 \times 3 = 12 \cr & 4 \times 2 = 8 \cr & 4 \times 1 = 4 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 4 \times 8 = 32 \cr
  & 4 \times 6 = 24 \cr
  & 4 \times 4 = 16 \cr} \)     \(\eqalign{& 4 \times 10 = 40 \cr & 3 \times 9 = 27 \cr & 2 \times 9 = 18 \cr} \)                                 

  b) 

  \(\eqalign{
  & 2 \times 3 = 6 \cr
  & 3 \times 2 = 6 \cr} \)      \(\eqalign{& 3 \times 4 = 12 \cr & 4 \times 3 = 12 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 2 \times 4 = 8 \cr
  & 4 \times 2 = 8 \cr} \)      \(\eqalign{& 1 \times 4 = 4 \cr & 4 \times 1 = 4 \cr} \)                                                                    

  2.Tính (theo mẫu)

  \(\eqalign{
  & a)4 \times 6 + 6 = 24 + 6 \cr
  & = 30 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & b)4 \times 7 + 12 = 28 + 12 \cr
  & = 40 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & c)4 \times 9 + 24 = 36 + 24 \cr
  & = 60 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & d)4 \times 2 + 32 = 8 + 32 \cr
  & = 40 \cr} \)

  3.Một bàn ăn có 4 chân bàn. Hỏi 6 bàn ăn như thế có bao nhiêu chân bàn?

  Bài giải

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở Bài Tập Toán 2 tập 2 trang 10      

  Bài giải

              Số chân bàn có trong 6 cái bàn:

                          4 x 6 = 24(chân bàn)

                                      Đáp số: 24 chân bàn

  4.Số?

  Thừa số Thừa số Tích
  2 8  16
  3 6 18 
  4 3  12
  4 7  28
  4 10  40
   4 2 8
  4  5 20

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục