Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 11


  1.Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 5 \times 2 =..... \cr & 5 \times 3 =..... \cr & 5 \times 4 =..... \cr} \)      \(\eqalign{& 5 \times 9 =..... \cr & 5 \times 8 =..... \cr & 5 \times 7 =..... \cr} \)\(\eqalign{ & 5 \times 5 =..... \cr & 5...

  1.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 5 \times 2 =….. \cr
  & 5 \times 3 =….. \cr
  & 5 \times 4 =….. \cr} \)      \(\eqalign{& 5 \times 9 =….. \cr & 5 \times 8 =….. \cr & 5 \times 7 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 5 \times 5 =….. \cr
  & 5 \times 6 =….. \cr
  & 5 \times 10 =….. \cr} \)     \(\eqalign{& 5 \times 1 =….. \cr& 1 \times 5 =….. \cr & 4 \times 5 =….. \cr} \)                   

  2.Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày. Hỏi 8 tuần lễ em đi học được bao nhiêu ngày?

                                            Bài giải

              ……………………………………………………………………………………..

              ……………………………………………………………………………………..

              ……………………………………………………………………………………..

  3.Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  5 ; 10 ; 15 ; … ; … ; 30 ; … ; … ; 45; ….

  4.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 11 

  Giải

  1.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 5 \times 2 = 10 \cr
  & 5 \times 3 = 15 \cr
  & 5 \times 4 = 20 \cr} \)      \(\eqalign& 5 \times 9 = 45 \cr & 5 \times 8 = 40 \cr & 5 \times 7 = 35 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 5 \times 5 = 25 \cr
  & 5 \times 6 = 30 \cr
  & 5 \times 10 = 50 \cr} \)     \(\eqalign{& 5 \times 1 = 5 \cr & 1 \times 5 = 5 \cr & 4 \times 5 = 20 \cr} \)                     

  2.Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày. Hỏi 8 tuần lễ em đi học được bao nhiêu ngày? 

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 11

  Bài giải

  Số ngày em đi học trong 8 tuần là

              5 x 8 = 40 (ngày)

                         Đáp số: 40 ngày

  3.Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 35 ; 40 ; 45; 50.

  4.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 11

  Bài tập cùng chuyên mục