Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 12


  1.Số? 2.Tính (theo mẫu):Mẫu:  \(5 \times 4 - 9 = 20 - 9\)a)    \(\eqalign{ & 5 \times 5 - 10 =........................ \cr & =........................ \cr} \)b)    \(\eqalign{ & 5 \times 7 - 5 =........................ \cr & =........................ \cr} \)c) \(\eqalign{ & 5 \times 9 - 25 =........................ \cr & =........................ \cr} \)    d) ...

  1.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 12 

  2.Tính (theo mẫu):

  Mẫu:  

  \(5 \times 4 – 9 = 20 – 9\)

  a)    

  \(\eqalign{
  & 5 \times 5 – 10 =…………………… \cr
  & =…………………… \cr} \)

  b)    

  \(\eqalign{
  & 5 \times 7 – 5 =…………………… \cr
  & =…………………… \cr} \)

  c) 

  \(\eqalign{
  & 5 \times 9 – 25 =…………………… \cr
  & =…………………… \cr} \)    

  d)   

  \(\eqalign{
  & 5 \times 6 – 12 =…………………… \cr
  & =…………………… \cr} \) 

  3.Mỗi bao có 5kg gạo. Hỏi 4 bao như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

      Bài giải

  ……………………

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 12                 

                                        

  Giải

  1.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 12

  2.Tính (theo mẫu): 

  a) 

  \(5 \times 5 – 10 = 25 – 10\)

                          = 15

  b) 

  \(5 \times 7 – 5 = 35 – 5\)   

                        = 30

  c) 

  \(5 \times 9 – 25 = 45 – 25\)    

                         = 20

  d) 

  \(5 \times 6 – 12 = 30 – 12\)   

                         =18

  3.Mỗi bao có 5kg gạo. Hỏi 4 bao như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 12

  Bài giải

  Số ki-lô-gam có trong 4 bao là:

              5 x 4 = 20 (kg)

                          Đáp số: 20 kg

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 12                   

                                         BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục