Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 13


   1.Ghi tên các điểm vào mỗi đường gấp khúc rồi viết (theo mẫu):a)     b)    c)     2.Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:a) Hai đoạn thẳng    b)Ba đoạn thẳng2.Tính độ dài đường gấp khúc:a)      Bài giải………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b)    Bài giải………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3.Một đoạn dây đồng được uốn thành hình vuông (như hình vẽ).Tính độ dài đoạn dây đồng đó:Bài...

   1.Ghi tên các điểm vào mỗi đường gấp khúc rồi viết (theo mẫu):

  a)    

   Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 13

  b)    

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 13

  c)     

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 13

  2.Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:

  a) 

  Hai đoạn thẳng

     

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 13 

  b)Ba đoạn thẳng

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 13

  2.Tính độ dài đường gấp khúc:

  a)      

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 13

  Bài giải

  ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

  b)    

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 13

  Bài giải

  ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

  3.Một đoạn dây đồng được uốn thành hình vuông (như hình vẽ).

  Tính độ dài đoạn dây đồng đó:

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 13

  Bài giải

  ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

  Giải

  1.Ghi tên các điểm vào mỗi đường gấp khúc rồi viết (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 13

      Đường gấp khúc EGHIK

  b) 

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 13

      Đường gấp khúc MNPQFT                    

  2.Nối các điểm để đường gấp khúc gồm:

  a)Hai đoạn thẳng:

   Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 13

  b)Ba đoạn thẳng:

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 13

  3.Tính độ dài đường gấp khúc (theo hình vẽ): 

  a)    

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 13

  Độ dài đường gấp khúc ABCD \(2 + 3 + 3 = 8cm.\) 

  b)    

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 13

                  Độ dài đường gấp khúcMNPQR:

  \(2 + 3 + 1 + 3 = 9cm.\)

  4.Một đoạn dây dây đồng được uốn như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 13

                            Cách 1: Độ dài đoạn dây đồng:

  \(3 + 3 + 3 + 3 = 12\) (cm)

                                                  Đáp số: 12 cm

                     Cách 2:Độ dài đoạn dây đồng:

  \(3 \times 4 = 12\) (cm)

                                                  Đáp số: 12 cm

  Bài tập cùng chuyên mục