Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 21


  1.Tính nhẩm:\(8:2 =.....\)        \(6:2 =.....\)       \(14:2 =.....\)\(4:2 =.....\)        \(2:2 =.....\)       \(16:2 =.....\)\(12:2 =.....\)      \(10:2 =.....\)     \(18:2 =.....\)                                         ...

  1.Tính nhẩm:

  \(8:2 =…..\)        \(6:2 =…..\)       \(14:2 =…..\)

  \(4:2 =…..\)        \(2:2 =…..\)       \(16:2 =…..\)

  \(12:2 =…..\)      \(10:2 =…..\)     \(18:2 =…..\)

                                                           \(20:2 =…..\)

  2.Có 10 quả cam xếp đều vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả cam?

                                          Bài giải

              ……………………………………………………………………………………

              ……………………………………………………………………………………

              ……………………………………………………………………………………

  3.Nối phép tính với kết quả đúng (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 21  

  4.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 21  

  Giải:

  1.Tính nhẩm:

  \(8:2 = 4\)        \(6:2 = 3\)            \(14:2 = 7\) 

  \(4:2 = 2\)         \(2:2 = 1\)           \(16:2 = 8\)

  \(12:2 = 6\)        \(10:2 = 5\)         \(18:2 = 9\)

                                                       \(20:2 = 10\)

  2.Có 10 quả cam xếp đều vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả cam?

  Bài giải

              Tóm tắt

              2 đĩa có: 10 quả cam

              1 đĩa có: … quả cam?

              Bài giải

              Số quả cam có trong một đĩa là:

                          \(10:2 = 5\) (quả)

                                      Đáp số: 5 quả

  3.Nối phép tính với kết quả đúng (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 21

  4.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 21

  Bài tập cùng chuyên mục