Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 24


  1.Tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm(theo mẫu):Phép chiaSố bị chiaSố chiaThương \(6:2 = 3\)623 \(12:2 =....\)    \(18:2 =....\)    \(10:2 =....\)    \(20:2 =....\)    2.Tính nhẩm:\(2 \times 7 =.....\)        \(2 \times 8 =.....\)      \(2 \times 9 =.....\)\(14:2 =.....\)         \(16:2 =.....\)       \(18:2 =.....\)\(2 \times 10 =.....\)\(20:2...

  1.Tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm(theo mẫu):

  Phép chia

  Số bị chia

  Số chia

  Thương

   \(6:2 = 3\)

  6

  2

  3

   \(12:2 =….\)

   

   

   

   \(18:2 =….\)

   

   

   

   \(10:2 =….\)

   

   

   

   \(20:2 =….\)

   

   

   

   

  2.Tính nhẩm:

  \(2 \times 7 =…..\)        \(2 \times 8 =…..\)      \(2 \times 9 =…..\)

  \(14:2 =…..\)         \(16:2 =…..\)       \(18:2 =…..\)

  \(2 \times 10 =…..\)

  \(20:2 =…..\)

  3.Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

  Phép nhân

  Phép chia

  Số bị chia

  Số chia

  Thương

   \(2 \times 3 = 6\)  \(6:2 = 3\)

  6

  2

  3

   \(6:3 = 2\)

   

   

   

   \(2 \times 4 = 8\)

   

   

   

   

   

   

   

   

   \(2 \times 5 = 10\)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.Tính nhẩm:

  \(10 – 2 =…..\)           \(16 – 2 =…..\)              \(20 – 2 =…..\)        

  \(10:2 =…..\)              \(16:2 =…..\)                \(20:2 =…..\)     

  Giải

  1.Tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

  Phép chia

  Số bị chia

  Số chia

  Thương

    \(6:2 = 3\)

  6

  2

  3

    \(12:2 =….\)

  12

  2

  6

   \(18:2 =….\)

  18

  2

  9

    \(10:2 =….\)

  10

  2

  5

   \(20:2 =….\)

  20

  2

  10

   

  2.Tính nhẩm:

  \(2 \times 7 = 14\)         \(2 \times 8 = 16\)             \(2 \times 9 = 18\) 

  \(14:2 = 7\)           \(16:2 = 8\)               \(18:2 = 9\)

  \(2 \times 10 = 20\)

  \(20:2 = 10\)

  3.Viết phép chia và số thích hợp vàoô trống (theo mẫu):

  Phép nhân

  Phép chia

  Số bị chia

  Số chia

  Thương

    \(2 \times 3 = 6\)  \(6:2 = 3\)

  6

  2

  3

   \(6:3 = 2\)

  6

  3

  2

   \(2 \times 4 = 8\)  \(8:4 = 2\)

  8

  4

  2

   \(8:2 = 4\)

  8

  2

  4

    \(2 \times 5 = 10\)  \(10:5 = 2\)

  10

  5

  2

   \(10:2 = 5\)

  10

  2

  5

   

  4.Tính nhẩm:

  \(10 – 2 = 8\)              \(16 – 2 = 14\)                \(20 – 2 = 18\)       

  \(10:2 = 5\)            \(16:2 = 8\)               \(20:2 = 10\)               

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục