Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 25


  1.Tính nhẩm:           \(9:3 =.....\)            \(6:3 =.....\)                               \(3:3 =.....\)            \(15:3 =.....\)                                    \(12:3...

  1.Tính nhẩm:          

  \(9:3 =…..\)            \(6:3 =…..\)                               

  \(3:3 =…..\)            \(15:3 =…..\)                                    

  \(12:3 =…..\)          \(21:3 =…..\)                                   

  \(18:3 =…..\)

  \(24:3 =…..\)

  \(27:3 =…..\) 

  \(30:3 =…..\)                                                                      

  2.Có 18l mật ong chia đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy lít mật ong?

                                         Bài giải

              …………………………………………………………………………………..

              …………………………………………………………………………………..

              …………………………………………………………………………………..

  3.Số?

  Số bị chia

  6

  9

  18

  12

  21

  30

  27

  24

  15

  3

  Số chia

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  Thương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.Tính nhẩm:

  Nhân

   \(3 \times 4 =….\)  \(3 \times 7 =….\)  \(3 \times 10 =….\)

  Chia

   \(12:3 =….\)  \(21:3 =….\)  \(30:3 =….\)

   

  Giải

  1.Tính nhẩm:         

  \(9:3 = 3\)                \(6:3 = 2\)                             

  \(3:3 = 1\)                \(15:3 = 5\)                                       

  \(12:3 = 4\)               \(21:3 = 7\)                          

  \(18:3 = 6\)

  \(24:3 = 8\)

  \(27:3 = 9\)

  \(30:3 = 10\) 

  2.Có 18l mật ong chia đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy lít mật ong?

  Bài giải

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 25       

  Bài giải

  Số lít mật ong có trong một bình là:

  \(18:3 = 6\) (lít)

                                      Đáp số: 6 lít

  3.Số?

  Số bị chia

  6

  9

  18

  12

  21

  30

  27

  24

  15

  3

  Số chia

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  Thương

  2

  3

  6

  4

  7

  10

  9

  8

  5

  1

   

  4.Tính nhẩm:

  Nhân

   \(3 \times 4 = 12\)  \(3 \times 7 = 21\)  \(3 \times 10 = 30\)

  Chia

   \(12:3 = 4\)  \(21:3 = 7\)  \(30:3 = 10\)

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục