Câu 1, 2, 3, 4 Vở Bài tập Toán 2 tập 2 Trang 26


  1.Viết tiếp vào chỗ chấm:a)     “Một phần ba” viết là:………………….b)   \(\frac{1}{3}\)  đọc là :…………………..2.Khoanh vào chữ đặt trước các hình đã tô đậm \(\frac{1}{3}\) hình đó :  3.Khoanh tròn vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\frac{1}{3}\) số ô vuông của hình đó : 4.Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm \(\frac{1}{3}\) số con vật :Giải1.Viết tiếp...

  1.Viết tiếp vào chỗ chấm:

  a)     “Một phần ba” viết là:………………….

  b)   \(\frac{1}{3}\)  đọc là :…………………..

  2.Khoanh vào chữ đặt trước các hình đã tô đậm \(\frac{1}{3}\) hình đó :

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở Bài tập Toán 2 tập 2 Trang 26 

  3.Khoanh tròn vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\frac{1}{3}\) số ô vuông của hình đó :

   Câu 1, 2, 3, 4 Vở Bài tập Toán 2 tập 2 Trang 26

  4.Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm \(\frac{1}{3}\) số con vật :

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở Bài tập Toán 2 tập 2 Trang 26

  Giải

  1.Viết tiếp vào chỗ chấm:

  a)     “Một phần ba” viết là :

  b)    \(\frac{1}{3}\) đọc là : Một phần ba.

  2.Khoanh vào chữ đặt trước các hình đã tô đậm \(\frac{1}{3}\) hình đó :

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở Bài tập Toán 2 tập 2 Trang 26 

  3.Khoanh tròn vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\frac{1}{3}\) số ô vuông của hình đó :

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở Bài tập Toán 2 tập 2 Trang 26 

  4.Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm \(\frac{1}{3}\) số con vật :

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở Bài tập Toán 2 tập 2 Trang 26 

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục