Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 28


  1.Tính nhẩm: \(2 \times 3 =......\)       \(2 \times 5 =......\)        \(3 \times 4 =......\)              \(6:2 =......\)        \(10:2 =......\)        \(12:3 =......\)                  \(6:3 =......\)        \(10:5 =......\) ...

  1.Tính nhẩm:

  \(2 \times 3 =……\)       \(2 \times 5 =……\)        \(3 \times 4 =……\)              

  \(6:2 =……\)        \(10:2 =……\)        \(12:3 =……\)                  

  \(6:3 =……\)        \(10:5 =……\)        \(12:4 =……\)                    

  2.Tìm x:

  \(\begin{array}{l}
  x \times 2 = 8\\
  ………….\\
  ………….
  \end{array}\)      \(\begin{array}{l}x \times 3 = 15\\………….\\………….\end{array}\)      \(\begin{array}{l}3 \times x = 24\\………….\\………….\end{array}\)                                                                 

  3.Có 15 bông hoa cắmđều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa?

      Bài giải

  ……………….

  4.Tìm y:

  a) 

  \(\begin{array}{l}
  y + 2 = 14\\
  ………………….\\
  ………………….
  \end{array}\)     \(\begin{array}{l}y \times 2 = 14\\………………….\\………………….\end{array}\)                        

  b)      

  \(\begin{array}{l}
  y + 3 = 24\\
  ………………….\\
  ………………….
  \end{array}\)       \(\begin{array}{l}y \times 3 = 24\\…………………\\………………….\end{array}\)                              

  Giải

  1.Tính nhẩm:

  \(2 \times 3 = 6\)      \(2 \times 5 = 10\)         \(3 \times 4 = 12\)                         

  \(6:2 = 3\)       \(10:2 = 5\)          \(12:3 = 4\)                          

  \(6:3 = 2\)       \(10:5 = 2\)          \(12:4 = 3\)                         

  2.Tìm x:

  \(\begin{array}{l}
  x \times 2 = 8\\
  x = 8:2\\
  x = 4
  \end{array}\)     \(\begin{array}{l}x \times 3 = 15\\x = 15:3\\x = 5\end{array}\)        \(\begin{array}{l}3 \times x = 24\\x = 24:3\\x = 8\end{array}\)                                                                 

  3.Có 15 bông hoa cắm đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa?

  Bài giải

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 28

  Bài Giải:

  Số bông hoa có trong 1 bình là:

  15:3 = 5 (bông)

                          Đáp án: 5 bông

  4.Tìm y:

  a)

  \(\begin{array}{l}
  y + 2 = 14\\
  y = 14 – 2\\
  y = 12
  \end{array}\)            \(\begin{array}{l}y \times 2 = 14\\y = 14:2\\y = 7\end{array}\)                           

  b)

  \(\begin{array}{l}
  y + 3 = 24\\
  y = 24 – 3\\
  y = 21
  \end{array}\)             \(\begin{array}{l}y \times 3 = 24\\y = 24:3\\y = 8\end{array}\)

                           

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục