Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 29


  1.Số?Thừa sốThừa sốTích27 35 2 16 31237 2 8 2103 152.Tìm x: \(\eqalign{  & a)x + 2 = 8  \cr  &................  \cr  &................ \cr} \)                \(\eqalign{  & x \times 2 = 8  \cr  &................  \cr  &................ \cr} \) \(\eqalign{  & b)x + 3 = 12  \cr  &................  \cr  &................ \cr} \)              \(\eqalign{  & x \times 3 = 12 ...

  1.Số?

  Thừa số Thừa số Tích
  2 7  
  3 5  
  2   16
    3 12
  3 7  
  2   8
    2 10
  3   15

  2.Tìm x:

  \(\eqalign{  & a)x + 2 = 8  \cr  &…………….  \cr  &……………. \cr} \)                \(\eqalign{  & x \times 2 = 8  \cr  &…………….  \cr  &……………. \cr} \)

   \(\eqalign{  & b)x + 3 = 12  \cr  &…………….  \cr  &……………. \cr} \)              \(\eqalign{  & x \times 3 = 12  \cr  &…………….  \cr  &……………. \cr} \)                 

  \(\eqalign{  & c)3 + x = 27  \cr  &…………….  \cr  &……………. \cr} \)               \(\eqalign{  & 3 \times x = 27  \cr  &…………….  \cr  &……………. \cr} \)                                         

  3.Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành 3 đoạn dài bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài mấy đề-xi-mét?

        Bài giải

  ………………..

  4.Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành các đoạn, mỗi đoạn dài 2dm. Hỏi cắt được thành mấy đoạn như thế?

       Bài giải

  ………………….

  Giải

  1.Số?

  Thừa số Thừa số Tích
  2 7 14 
  3 5 15 
  2 16
   4 3 12
  3 7 21 
  2 8
   5 2 10
  3  5 15

  2.Tìm x

  \(\eqalign{  & a)x + 2 = 8  \cr  & x = 8 – 2  \cr  & x = 6 \cr} \)                     \(\eqalign{  & x \times 2 = 8  \cr  & x = 8:2  \cr  & x = 4 \cr} \)

   \(\eqalign{  & b)x + 3 = 12  \cr  & x = 12 – 3  \cr  & x = 9 \cr} \)                     \(\eqalign{  & x \times 3 = 12  \cr  & x = 12:3  \cr  & x = 4 \cr} \)

  \(\eqalign{  & c)3 + x = 27  \cr  & x = 27 – 3  \cr  & x = 24 \cr} \)                  \(\eqalign{  & 3 \times x = 27  \cr  & x = 27:3  \cr  & x = 9 \cr} \)                                         

  3.Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành 3 đoạn dài bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài mấy đề-xi-mét?

  Tóm tắt

  Sợi dây

   Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 29

  Bài giải

  Một đoạn dây dài là:

  \(6:2 = 3\) (dm)

                    Đáp số: 3dm 

  4.Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành các đoạn, mỗi đoạn dài 2dm. Hỏi cắt được thành mấy đoạn như thế?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 29

  Bài giải

  Sợi dây cắt thành số đoạn là 

  \(6:2 = 3\) (đoạn)

                                      Đáp số: 3 đoạn

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục