Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 30


  1.Tính nhẩm:\(4:4 =.....\)    \(16:4 =.....\)     \( 24:4 =.....\)\(8:4 =.....\)    \(20:4 =.....\)     \(32:4 =.....\)\(12:4 =.....\)  \(36:4 =.....\)      \(40:4 =.....\)2.Người ta xếp đều 24 cái cốc vào 4 bàn. Hỏi mỗi bàn được xếp mấy cái cốc?                       ...

  1.Tính nhẩm:

  \(4:4 =…..\)    \(16:4 =…..\)     \( 24:4 =…..\)

  \(8:4 =…..\)    \(20:4 =…..\)     \(32:4 =…..\)

  \(12:4 =…..\)  \(36:4 =…..\)      \(40:4 =…..\)

  2.Người ta xếp đều 24 cái cốc vào 4 bàn. Hỏi mỗi bàn được xếp mấy cái cốc?

                            Bài giải

  ……………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………….

  3.Có 20 quả bóng bàn xếp vào các hộp, mỗi hộp có 4 quả bóng bàn. Hỏi xếp được mấy hộp bóng đó?

                                       Bài giải

              ………………………………………………………………………………..

              ………………………………………………………………………………..    

              ………………………………………………………………………………..

  4.Tính nhẩm:

  Nhân

  \(4 \times 5 =…..\)

  \(4 \times 6 =…..\)

  \(4 \times 10 =…..\)

  Chia

  \(20:4 =…..\)

  \(24:4 =…..\)

  \(40:4 =…..\)

   

  Bài giải

  1.Tính nhẩm:

  \(4:4 = 1\)     \(16:4 = 4\)        \(24:4 = 6\)

  \(8:4 = 2\)     \(20:4 = 5\)        \(32:4 = 8\)

  \(12:4 = 3\)   \(36:4 = 9\)        \(40:4 = 10\)

  2.Người ta xếp đều 24 cái cốc vào 4 bàn. Hỏi mỗi bàn được xếp mấy cái cốc?

  Tóm tắt


  4 bàn:Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 30

  1 bàn: Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 30

   

  Bài giải

  Số cái cốc có trong mỗi bàn là:

              \(24:4 = 6\) (cái)

                          Đáp số: 6 cái

   

  3.Có 20 quả bóng bàn xếp vào các hộp, mỗi hộp có 4 quả bóng bàn. Hỏi xếp được mấy hộp bóng đó?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 30 

  Bài giải

              20 quả bóng xếp được số hộp là:

                          \(20:4 = 5\) (hộp)

                                      Đáp số: 5 hộp

  4.Tính nhẩm:

  Nhân

  \(4 \times 5 = 20\)

  \(4 \times 6 = 24\)

  \(4 \times 10 = 40\)

  Chia

  \(20:4 = 5\)

  \(24:4 = 6\)

  \(40:4 = 10\)

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục