Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 34


  1.Tính nhẩm: \(5:5 =.....\)    \(20:5 =.....\) \(30:5 =.....\)\(10:5 =.....\) \(25:5 =.....\) \(35:5 =.....\)\(15:5 =.....\) \(45:5 =.....\) \(40:5 =.....\)                                                \(50:5 =.....\)2.Tính nhẩm: Nhân\(5 \times 3 =....\)\(5 \times 7 =....\)\(5 \times 10 =....\)Chia\(15:5 =....\)\(35:5 =....\)\(50:5 =....\) 3.Có 20 tờ báo chia đều cho 5 tổ. Hỏi mỗi tổ nhận được mấy tờ báo?Bài...

  1.Tính nhẩm:

  \(5:5 =…..\)    \(20:5 =…..\) \(30:5 =…..\)

  \(10:5 =…..\) \(25:5 =…..\) \(35:5 =…..\)

  \(15:5 =…..\) \(45:5 =…..\) \(40:5 =…..\)

                                                  \(50:5 =…..\)

  2.Tính nhẩm:

  Nhân

  \(5 \times 3 =….\)

  \(5 \times 7 =….\)

  \(5 \times 10 =….\)

  Chia

  \(15:5 =….\)

  \(35:5 =….\)

  \(50:5 =….\)

   

  3.Có 20 tờ báo chia đều cho 5 tổ. Hỏi mỗi tổ nhận được mấy tờ báo?

  Bài giải

  ………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………….

  4.Có 20 tờ báo chia cho các tổ, mỗi tổđược 5 tờ báo. Hỏi có mấy tổ được chia báo?

  Bài giải

  ………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………

  Giải

  1.Tính nhẩm:

  \(5:5 = 1\)   \(20:5 = 4\) \(30:5 = 6\)

  \(10:5 = 2\) \(25:5 = 5\) \(35:5 = 7\)

  \(15:5 = 3\) \(45:5 = 9\) \(40:5 = 8\)

                                                  \(50:5 = 10\)

  2.Tính nhẩm:

  Nhân

  \(5 \times 3 = 15\)

  \(5 \times 7 = 35\)

  \(5 \times 10 = 50\)

  Chia

  \(15:5 = 3\)

  \(35:5 = 7\)

  \(50:5 = 10\)

   

  3.Có 20 tờ báo chia đều cho 5 tổ. Hỏi mỗi tổ nhận được mấy tờ báo?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 34 

  Bài giải

  Một tổ nhận được số tờ báo là:

              \(20:5 = 4\) (tờ)

                          Đáp số: 4 tờ

  4.Có 20 tờ báo chia cho các tổ, mỗi tổ được 5 tờ báo. Hỏi có mấy tổ được chia báo?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 34

  Bài giải

  20 tờ báo chia cho số tổ là:

             \(20:5 = 4\) (tổ)

                             Đáp số: 4 tổ

  Bài tập cùng chuyên mục