Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 Tập 2 Trang 35


  1.Viết tiếp vào chỗ chấm: a)     “Một phần năm” viết là:……………………………………………b)     \({1 \over 5}\) đọc là : …………………………………………………………..2.Khoanh tròn vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm\({1 \over 5}\) hình đó :  3.Khoanh tròn vào chữ đặt trước các hình đã tô đậm\({1 \over 5}\) số ô vuông của hình đó : 4.Khoanh...

  1.Viết tiếp vào chỗ chấm:

  a)     “Một phần năm” viết là:……………………………………………

  b)     \({1 \over 5}\) đọc là : …………………………………………………………..

  2.Khoanh tròn vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm\({1 \over 5}\) hình đó :

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 Tập 2 Trang 35 

  3.Khoanh tròn vào chữ đặt trước các hình đã tô đậm\({1 \over 5}\) số ô vuông của hình đó :

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 Tập 2 Trang 35 

  4.Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm\({1 \over 5}\) số quả :

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 Tập 2 Trang 35  

  Giải

  1.Viết tiếp vào chỗ chấm:

  a)“Một phần năm” viết là:\({1 \over 5}\).

  b)\({1 \over 5}\)đọc là : một phần năm.

  2.Khoanh tròn vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \({1 \over 5}\) hình đó :

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 Tập 2 Trang 35 

  3.Khoanh tròn vào chữ đặt trước các hình đã tô đậm\({1 \over 5}\) số ô vuông của hình đó :

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 Tập 2 Trang 35 

  4.Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm\({1 \over 5}\) số quả : 

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 Tập 2 Trang 35

  Bài tập cùng chuyên mục